Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Dle pokynů MŠMT má být žákům 2. stupně od 8.6.2020 umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

-          Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

-          socializační aktivity.

-          Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

-          Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

-          Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Skupiny žáků 2. stupně nemusí být neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Podmínky nástupu do školy:

1) Do 1.6. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).

Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde nebo k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně. Na prohlášení bude uvedeno datum nástupu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

2) Žáci budou přicházet do školy v čase 7.35 – 7.50 h;  6. a 8. ročník vchodem u I. třídy,  7. a 9. ročník běžným vchodem.  U vchodu vyčkají příchodu vyučujícího, který je odvede do třídy. Do šaten nebudou vstupovat, svoje svršky si vezmou do třídy. Při přesunu do třídy se pouze přezují.

3) Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5-2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, do kterého si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), a naukových předmětů (F, Ch, Př, Z, D), předměty výchovného charakteru nebudou zařazovány.

Vyučování bude probíhat v čase 7.50 – 12.25 h dle rozvrhu. Část hodin bude probíhat v aplikaci teams, rovněž budou zadávány další úkoly pro domácí přípravu.

Žákům, kteří budou plnit distanční výuku, bude i nadále posílána práce prostřednictvím aplikace teams a pokud to půjde, budou se moci připojit přes tuto aplikaci k hodinám ve škole.

10) Tělesná výchova nebude realizována.

11) Třídy budou častěji větrány, pravidelně dezinfikovány budou povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně - oběd pro žáka je třeba nahlásit vedoucí ŠJ Janě Siglové nejpozději do 3.6.2020.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Účast je sice dobrovolná, ale pokud daný den dítě přijde do školy, nemůže ji bez vědomí rodičů kdykoliv opustit.

V případě nepřítomnosti žáků ve škole (lékař, rodinné důvody) informujte prosím třídního učitele. Absence se sice nebude započítávat do celkového počtu zameškaných hodin na vysvědčení, ale v souladu se Školním řádem je potřeba kontaktovat učitele a vyplnit omluvenku v žákovské knížce.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Při podezření na špatný zdravotní stav, bude žákům změřena teplota.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rozvrh hodin

6. ročník 

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po

 

 

 

 

 

Út  výuka ve škole

Aj

M

ČJ

D

Z

St

 

 

 

 

 

Čt  výuka ve škole

Aj

M

ČJ

F

Pá   on-line výuka v aplikaci teams

F

M

Čj


Aj

 

7. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po

 

 

 

 

 

Út  výuka ve škole

Čj

D

M

Aj

St

 

 

 

 

 

Čt  výuka ve škole

F

ČJ

M

Z

Nj

Pá   on-line výuka v aplikaci teams

Čj

F

M

Aj

 

 

8. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po  výuka ve škole

Čj

M

Ch

Z

Út

 

 

 

 

 

St  výuka ve škole

Aj

M

F

ČJ

D

Čt

 

 

 

 

 

Pá  on-line výuka v aplikaci teams

 

Nj

M

F

Čj

 

9. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po  on-line výuka v aplikaci teams

 

Čj

M

Nj

 

Út

 

 

 

 

 

St  výuka ve škole

M

ČJ

Ch

Z

Čt

 

 

 

 

 

Pá  výuka ve škole

M

Čj

Aj

D

F

 

 

Vážení rodiče, 

od 8. června dojde k povolení osobní přítomnosti žáků na 2. stupni. Ministerstvo školství momentálně připravuje manuál, podle kterého budou školy postupovat. K dnešnímu dni (27. 5.) vydán není. Jakmile budeme mít všechny potřebné informace, budeme vás prostřednictvím třídních učitelů informovat o podrobnostech. 

Plánujeme umožnit všem třídám 2.st. umožnit návštěvu školy dva dny v týdnu na 5 vyučovacích hodin (v běžném čase od 7.50 do 12.25 h) s možností oběda. Pokud by se v některém ročníku přihlásilo příliš málo dětí, neměla by výuka za těchto okolností smysl, a škola ji může zrušit. Ráda bych zjistila předběžný zájem z Vaší strany. Prosím, sdělte třídnímu učiteli prostřednictvím e-mailu informaci, zda máte zájem poslat své dítě do školy - nejlépe v průběhu zítřejšího dne (28.5.2020).

                                                                                        Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

Vážení rodiče, 

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení žáků v druhém pololetí letošního školního roku - odkaz zde  V souladu s touto vyhláškou vydávám Pravidla pro hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/20", která naleznete na odkazu zde.

                                                                            Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat tento rok jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena ministerstvem na pondělí
8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. 

Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou
přijímací zkoušku pouze jednou. Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena
ministerstvem na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání,
a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil
v rámci vyhlášených kritérií, v období vymezeném vyhláškou /Střední pedagogická škola/

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce
první v pořadí.
 Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč
uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této
druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí
/Střední pedagogická škola/.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací
zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku - nejpozději  - 5 pracovních
dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo
5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,
- případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací
zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle
ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace
o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. 
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas).
Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám,
na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020
pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů
po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté 
obory a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií 
(do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel
školy výsledky vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně
s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů,
také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším
termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání 
ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to 
do 23. června 2020.  Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého
a osmiletého gymnázia
 je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.  

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě
(stačí razítko pošty s tímto datem). 

 

Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně o obnovení omezeného provozu po 25. 5. 2020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vlády ČR věnujte, prosím, pozornost informacím o obnovení omezeného provozu na prvním stupni, o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit a také o souvislostech spojených s jejich organizací.

Od 25. 5. 2020 bude žákům 1. stupně umožněna osobní přítomnost ve škole.

Vzdělávání bude od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 nepovinné, nebude nutné omlouvat žáky, pokud nebudou k výuce od 25. 5. 2020 přihlášeni. Žádnému žákovi (přihlášenému i nepřihlášenému) se absence nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

Je jen na vašem rozhodnutí, zda budete Vaše dítě do školy posílat. Škola se bude snažit zabezpečit výuku dle podmínek, které jsou uvedeny níže. K zajištění provozu je nezbytně nutné vědět, kolik žáků do školy přijde.

Co Vás čeká, když se rozhodnete nevyužít nabídky obnovení výuky?

Vše bude pokračovat podle doposud nastavených pravidel. Základem výuky do 30. 6. 2020 je distanční vzdělávání (výuka doma).

Zákonný zástupce doručí do školy Prohlášení o neúčasti žáka ve výuce. Prohlášení je ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně. Prohlášení můžete odevzdat osobně do schránky nebo do ředitelny, zaslat poštou, případně zaslat podepsané a oskenované na email: reditel@zstrstenice.cz. Prohlášení odevzdejte, prosím, do 18. 5. 2020.

Co Vás čeká, když se rozhodnete využít nabídky obnovení výuky?

- pečlivě prostudovat všechny informace uvedené níže

- neprodleně vyplnit žádost o přítomnost žáka ve škole a odeslat ji (nejpozději 18. 5. 2020 do 12:00 hodin), žádost je stažení ZDE nebo k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně. Žádost můžete odevzdat osobně do schránky nebo do ředitelny, zaslat poštou, případně zaslat podepsanou a oskenovanou na email: reditel@zstrstenice.cz. Pokud máte ve škole více dětí, vyplňte žádost pro každé dítě zvlášť.

- vyplnit Čestné prohlášení, které dítě odevzdá při prvním vstupu do školy. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE nebo k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně.Toto prohlášení  žák odevzdá při vstupu do školy dne 25. 5. 2020 (na prohlášení uveďte datum 25.5.2020); bez tohoto prohlášení nesmí být žák do budovy vpuštěn.

 

Než se rozhodnete, zvažte následující podmínky a pravidla nastavená školou v souladu s pokyny MŠMT ČR:

1. Dítě musíte přihlásit do 18. 5. 2020 do 12:00 hodin k docházce od 25. 5. 2020.

2. Pokud dítě nastoupí později, je to možné, ale přihlášení musí být dle bodu 1, přihlásit žáka dodatečně není možné.

3. Omlouvání žáků přihlášených k docházce do školy probíhá podle Školního řádu, absence se však nezapočítává. Škola bude požadovat omluvenky a informaci, zda žák bude nadále do skupiny docházet.

4. Škola bude potvrzovat přítomnost žáka ve škole, po dobu přítomnosti žáka ve škole nelze čerpat ošetřovné.

5. Provoz školy pro žáky bude od 7.20 do 16,00 hodin. Dřívější příchod není možný.

6. Ranní příchody budou pro jednotlivé skupiny upraveny tak, aby se žáci nehromadili před školou. Příchod do školy bude možný v čase 7.20 – 7.40 h. Kterým vchodem dítě půjde, sdělíme zákonným zástupcům přihlášených žáků do 22. 5. 2020 emailem.

7. Odpolední odchody žáků budou dle času, který uvedete v žádosti. Přesto pravděpodobně budete požádáni o vyzvednutí (samostatný odchod dítěte z budovy školy) v určený čas (rozmezí minut), ale to vše záleží na počtech žáků a jejich času odchodu. Čas odchodu není možné měnit, proto prosíme, vyplňte žádost odpovědně.

8. Odpolední přítomnost bude umožněna i žákům, kteří nenavštěvují v běžném režimu školní družinu.

 

Škola nemůže zaručit, že výuku dětí povede pouze jejich třídní učitelka. Je pravděpodobné, že výuku budou zajišťovat i asistentky pedagoga, případně vychovatelka. Skupiny pojedou podle zvláštních rozvrhů. Rádi bychom dodrželi skupiny podle jednotlivých tříd se stávajícími třídními učiteli, ale vzhledem ke stanovení počtu maximálně 15 žáků na jednu skupinu, a k personálním možnostem školy, to asi nebude možné (jedná se o 4. a 5. r.). Definitivně rozhodneme a nastavíme skupiny a jejich rozvrh až po 18. 5., kdy budeme znát všechny potřebné informace.

Skupiny žáků budou vytvořeny k 25. 5. 2020 (i s těmi, kteří budou mít možnost nastoupit později) a budou neměnné do 30. 6. 2020. Skupiny budou stejné pro ranní i odpolední blok.

Předpokládáme výuku hlavních předmětů v rozsahu zadaných úkolů domácí výuky bez výchov. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná. Venkovní pobyt bude možný v omezeném rozsahu. I při odpoledních aktivitách uvnitř školy musíme dodržovat stanovené rozestupy mezi žáky.


Školní stravování

Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně. Obědy je nutné předem nahlásit u vedoucí ŠJ. Jednotlivé skupiny budou chodit do ŠJ takto:

1.r. - 11.20 h, 2. + 3.r. – 11.45 h, 4.r. - 12.10 h, 5.r. – 12.35 h (případně 4.+5.r. – 12.10 h bude-li žáků těchto dvou ročníků max. 15). Pitný režim bude zajištěn jen u oběda. Děti budou muset mít svoje pití na celý den a svačinu.

 

Při otevření škol je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020:

 

„OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se doporučuje dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.

Dodržení odstupů 2 m.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

Poučte své děti, že není přípustné shromažďování osob před školou.

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Žáky při příchodu před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník podle předem stanoveného časového harmonogramu.

Škola stanoví zároveň pravidla a časový harmonogram pro odchody žáků ze školy na základě vyplněné Žádosti o přítomnosti žáka ve škole.

Vstup do budovy školy

Vstup do školní budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. To platí i při odchodu ze školy.

Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Po příchodu do třídy si každý žák umyje ruce mýdlem a pedagog zajistí desinfekci rukou.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách mimo určenou třídu roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a sáček na uložení roušky.

Použití roušek ve třídě stanoví pedagog.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, popřípadě k vyřazení žáka ze školní skupiny.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou zorganizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech budou dodržovány odstupy 2 m vždy, když je to možné (nejméně 1,5 m).

Jednotlivé skupiny budou mít nastavený rozvrh dne tak, aby se zamezilo potkávání jednotlivých skupin na chodbách, toaletách a venkovních prostorách na pozemku školy.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Před obědem si žáci ve školní jídelně umyjí ruce a provedou desinfekci rukou.

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku.

Pokrmy včetně příborů bude vydávat personál školy.

Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně dvakrát denně.

Třídy a další prostory budou pravidelně větrány během dne.

Ve třídě

Ve třídě, která bude určena pro jednotlivou skupinu žáků bude maximálně 15 žáků, každý žák bude mít svoji vlastní lavici. Lavice budou postaveny tak, aby rozmezí mezi jednotlivými žáky bylo 2 m.

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25. 5. 2020.

V průběhu vzdělávání, kdy žák sedí v lavici, nemusí nosit roušku s výjimkou situací, o kterých rozhodne pedagog.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Při podezření na špatný zdravotní stav, bude žákům změřena teplota.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rizikové skupiny žáků

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

I. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

II. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

III. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

IV. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

V. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

VI. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

VII. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

VIII. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří každý žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod z bodů II. – VIII., uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Doporučuji, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Před prvním vstupem do školy žák předloží písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem žáka. Dokument naleznete ZDE nebo je k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně.

Žák přinese podepsaný dokument první den obnovené docházky do školy. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Mgr. Simona Kubešová,

ředitelka školy

««« | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist