Vážení rodiče, dle rozhodnutí vlády je umožněno žákům 1. stupně vzdělávání v budově školy
od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny maximálně 15 žáků.

Při vzdělávání musí být splněny tyto podmínky:
-         jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi
-         složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020
-         žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020, zákonný zástupce ho bude muset závazně přihlásit písemně nejpozději do 18. 5. 2020. Přihlásit ho můžete pouze na dopolední vzdělávací blok věnovaný úkolům shodným s distanční výukou, nebo i na odpolední blok, který bude věnován zájmovým aktivitám a bude probíhat ve stejné učebně (tudíž bez herního vybavení) nebo za příznivého počasí ve venkovním areálu školy.
-         stravování bude probíhat ve školní jídelně, přičemž do školní jídelny budou žáci přicházet po skupinách, tak aby se zde žáci z jednotlivých skupin nepotkávali

Pravidla pro pobyt žáků v základní škole:
-         před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry
-         pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
-         vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
-         všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky
-         každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
-         žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny
-         škola organizuje provoz v šatnách tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin
-         po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce
-         v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru); jestliže dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě; při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku
-         účast na vzdělávacích aktivitách ve škole bude podmíněna vyplněním Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, které žák odevzdá při vstupu do školy dne 25. 5. 2020; bez tohoto prohlášení nesmí být žák do budovy vpuštěn; pokud si čestné prohlášení nemůžete vytisknout doma, můžete si ho kdykoli vyzvednout z krabice před budovou školy 

Bližší informace ohledně vlastní organizace docházky žáků do školy budou průběžně zveřejňovány
na webu školy.

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Obsahem  vzdělávacích aktivit bude učivo z českého jazyka a matematiky. Řešení organizace vzdělávacích aktivit je v kompetenci školy. U nás bude probíhat každé pondělí od 8 do 10 hodin český jazyk a od 10 do 12 hodin matematika. Docházka nebude povinná. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Při vstupu do školy 11. 5. 2020 žák odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Pokud nemáte možnost si prohlášení vytisknout, můžete si ho kdykoli vyzvednout v krabici před budovou školy. Bez tohoto prohlášení nebude moci být žák do školy vpuštěn. Před školou musí žáci dodržovat dvoumetrové odstupydoprovázející osoby mají vstup do školy zakázán. Žáky před školou vyzvedne pedagogický pracovník.

Žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Během pobytu ve škole je žák povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Zákonný zástupce je povinen písemně vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do 7. 5. 2020 ředitelce školy.


 

Přechod na využití Microsoft Teams z Office 365

V rámci zkvalitnění distanční výuky budeme postupně přecházet na využití Office 365 zavedených pro všechny žáky naší školy. Žák zadá do prohlížeče adresu
https://www.office.com a klikne na přihlásit se, jako jméno uvede svoji školní emailovou adresu ve tvaru: jmeno.prijmeni@zstrstenice.onmicrosoft.com (vše malými písmeny)  a zadá heslo. Pokud heslo zapomněl, spojí se s administrátorem p.uč. Teplým a ten mu zadá heslo nové. Po přihlášení pod ikonou Teams najde svůj ročník a předmět s komunikací s učiteli. Návod na přihlášení se v souboru PDF najdete zde.

 Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021

proběhne v souladu s právními předpisy a vzhledem k mimořádným opatřením

 od 2. 5. 2020 do 6. 5. 2020

 a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a

                 Čestné prohlášení o očkování

je možné vytisknout z webu www.zstrstenice.cz  zde nebo  22. 4. a 28. 4. 2020  je vyzvednout u ředitelky školy v době od 9.30 – 11.30 hodin a to po předchozí telefonické domluvě  - číslo 605 073 621, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žádosti o přijetí můžete doručit nejpozději do 6. 5. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání žádosti je třeba se předem domluvit na předání žádosti na telefonním čísle 605 073 621 tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 6. května 2020. 

Do obálek vložte: Žádost o přijetí, Čestné prohlášení o očkování, prosté kopie – očkovacího průkazu dítěte, rodného listu dítěte (není nutné úřední ověření)

Místo trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitelka školy na Obecním úřadě v Trstěnici,

který vede evidenci obyvatel.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte Vám bude sděleno telefonicky 13.5.2020 do 15 h.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

4

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

1

Věk dítěte**

2 roky věku

0

3 roky věku

2

4 roky věku

3

5 let věku

5

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Opakované podání žádosti

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

 Informace k platbě stravného za měsíc březen 2020


Peníze za obědy za měsíc březen 2020 v případě, že nemáte zřízen souhlas s inkasem, zasílejte  od 1.4.2020 do 10.4.2020 na účet školní jídelny 280800706/0300. Do kolonky zpráva pro příjemce pište jméno a příjmení dítěte. V případě dotazů volejte na tel 605169373 - p. Jana Siglová. Informace o konkrétní částce naleznete pod těmito odkazy 1, 2, .

                                                                                           Jana Siglová, vedoucí ŠJ

««« | ... | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ... | »»»
 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist