20.05. 20Aktuality v přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat tento rok jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena ministerstvem na pondělí
8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. 

Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou
přijímací zkoušku pouze jednou. Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena
ministerstvem na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání,
a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil
v rámci vyhlášených kritérií, v období vymezeném vyhláškou /Střední pedagogická škola/

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce
první v pořadí.
 Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč
uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této
druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí
/Střední pedagogická škola/.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací
zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku - nejpozději  - 5 pracovních
dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo
5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,
- případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací
zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle
ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace
o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. 
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas).
Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám,
na kterých se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020
pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů
po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté 
obory a do 17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií 
(do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel
školy výsledky vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů.  

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně
s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů,
také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším
termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání 
ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to 
do 23. června 2020.  Pro uchazeče o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého
a osmiletého gymnázia
 je termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.  

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě
(stačí razítko pošty s tímto datem). 

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist