28.05. 20 Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Dle pokynů MŠMT má být žákům 2. stupně od 8.6.2020 umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

-          Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.

-          socializační aktivity.

-          Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.

-          Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.

-          Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Skupiny žáků 2. stupně nemusí být neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Podmínky nástupu do školy:

1) Do 1.6. 2020 nahlásí zákonný zástupce zájem o docházku dítěte do školy třídnímu učiteli (telefonicky, e-mailem).

Při nástupu do školy musí mít každý žák vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení zde nebo k vyzvednutí u vchodu do budovy školy, případně v ředitelně. Na prohlášení bude uvedeno datum nástupu do školy. Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

2) Žáci budou přicházet do školy v čase 7.35 – 7.50 h;  6. a 8. ročník vchodem u I. třídy,  7. a 9. ročník běžným vchodem.  U vchodu vyčkají příchodu vyučujícího, který je odvede do třídy. Do šaten nebudou vstupovat, svoje svršky si vezmou do třídy. Při přesunu do třídy se pouze přezují.

3) Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovodu.

4) Nošení roušek je povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, prostor před školou, školní jídelna).

5) Ve třídě není povinnost roušku nosit při dodržení minimálního rozestupu 1,5-2 m. V lavici bude sedět pouze 1 žák.

6) Žáci budou vyučováni v neměnných skupinách maximálně po 15 jednotlivcích.

7) Bude minimalizováno shromažďování žáků ve škole i před školou.

8) Každý žák si s sebou do školy přinese 2 kusy roušek společně se sáčkem, do kterého si bude roušku odkládat.

9) Bude upřednostňována výuka hlavních předmětů (ČJ, M, AJ), a naukových předmětů (F, Ch, Př, Z, D), předměty výchovného charakteru nebudou zařazovány.

Vyučování bude probíhat v čase 7.50 – 12.25 h dle rozvrhu. Část hodin bude probíhat v aplikaci teams, rovněž budou zadávány další úkoly pro domácí přípravu.

Žákům, kteří budou plnit distanční výuku, bude i nadále posílána práce prostřednictvím aplikace teams a pokud to půjde, budou se moci připojit přes tuto aplikaci k hodinám ve škole.

10) Tělesná výchova nebude realizována.

11) Třídy budou častěji větrány, pravidelně dezinfikovány budou povrchy a předměty ve třídě i v celé škole.

12) Dodržování hygieny (mytí rukou) bude zajištěno mýdlem a dezinfekcí, které budou k dispozici ve třídě a na WC.

13) Školní stravování bude zajištěno ve školní jídelně - oběd pro žáka je třeba nahlásit vedoucí ŠJ Janě Siglové nejpozději do 3.6.2020.

14) Po vstupu do školní jídelny si každý žák umyje ruce mýdlem a použije dezinfekci.

15) Sezení u stolů ve školní jídelně s minimálními rozestupy 1,5-2 m bude organizováno dle pokynů vyučujícího.

16) Rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při samostatné konzumaci jídla a pití.

17) Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

Účast je sice dobrovolná, ale pokud daný den dítě přijde do školy, nemůže ji bez vědomí rodičů kdykoliv opustit.

V případě nepřítomnosti žáků ve škole (lékař, rodinné důvody) informujte prosím třídního učitele. Absence se sice nebude započítávat do celkového počtu zameškaných hodin na vysvědčení, ale v souladu se Školním řádem je potřeba kontaktovat učitele a vyplnit omluvenku v žákovské knížce.

18) Ostatní připomínky a požadavky budou řešeny individuálně s třídním učitelem (příp. s vedením školy).

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Při podezření na špatný zdravotní stav, bude žákům změřena teplota.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření se bude informovat krajská hygienická stanice. Ostatní žáci skupiny budou přeřazeni do jiné (dosud nevyužívané) třídy, dle možností se změní aktivita na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Rozvrh hodin

6. ročník 

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po

 

 

 

 

 

Út  výuka ve škole

Aj

M

ČJ

D

Z

St

 

 

 

 

 

Čt  výuka ve škole

Aj

M

ČJ

F

Pá   on-line výuka v aplikaci teams

F

M

Čj


Aj

 

7. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po

 

 

 

 

 

Út  výuka ve škole

Čj

D

M

Aj

St

 

 

 

 

 

Čt  výuka ve škole

F

ČJ

M

Z

Nj

Pá   on-line výuka v aplikaci teams

Čj

F

M

Aj

 

 

8. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po  výuka ve škole

Čj

M

Ch

Z

Út

 

 

 

 

 

St  výuka ve škole

Aj

M

F

ČJ

D

Čt

 

 

 

 

 

Pá  on-line výuka v aplikaci teams

 

Nj

M

F

Čj

 

9. ročník

 

7.50-8.35

8.45-9.30

9.50-10.35

10.45-11.30

11.40-12.25

Po  on-line výuka v aplikaci teams

 

Čj

M

Nj

 

Út

 

 

 

 

 

St  výuka ve škole

M

ČJ

Ch

Z

Čt

 

 

 

 

 

Pá  výuka ve škole

M

Čj

Aj

D

F

 

 

 
© 2022, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist