Informační schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční v úterý 22.6.2021 od 16.00 hodin v mateřské škole. Bude dokončeno přijímací řízení dětí a proto je účast všech nutná i když děti nastoupí později.

Vážení rodiče, 

vláda na svém jednání 29. dubna rozhodla, že se od 3. května vrátí do mateřských škol i děti v našem kraji. Provoz bude probíhat standardním způsobem - bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ. 

I délka provozu bude bez omezení – tj 6.30 – 16.30 hodin.

Prosíme o nahlášení přítomnosti vašeho dítěte v MŠ v co nejkratším čase z důvodu přihlášení stravy.

 

                                                                                Simona Kubešová, ředitelka

Vážení rodiče, milé děti,

od pondělí 12.4.2021 je umožněna osobní přítomnost v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

Budeme dodržovat následující pravidla:

- v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci,
   děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
- časté větrání
- nesmí se zpívat

- sportovní činnosti jako součást vzdělávání je v mateřské škole umožněna


U vstupu do budovy školy a v  šatně MŠ jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Zde si zákonní zástupci vydezinfikují ruce.
Děti si v co nejkratším čase po příchodu do budovy důkladně 20 až 30 sekund umyjí ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provedou dezinfekci rukou, a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve školce. Mateřská škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 

Účast dětí na prezenčním způsobu vzdělávání je podmíněna negativním testem na Covid 19. Děti se budou testovat  vždy v pondělí a ve čtvrtek hned po příchodu do školy. Dítě, který přijde do školy později (nebo i v jiný den), bude testováno bezprostředně po svém příchodu.

KDO SE NEMUSÍ TESTOVAT

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). 

Pokud dítě vykazuje nebo uvádí, že pociťuje níže uvedené příznaky, zvolte místo návratu do školky raději telefonickou konzultaci s dětským lékařem. Děkujeme.

- zvýšenou tělesnou teplotu
- suchý kašel, dušnost, rýmu / ucpaný nos
- zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
- ztrátu chuti a čichu, bolest hlavy
- bolest v krku, bolest svalů a kloubů

Žádáme všechny rodiče o pozorné přečtení informačních letáků a shlédnutí instruktážního videa. Obdobným způsobem bude probíhat testování vašich dětí. Testování budou provádět rodiče pod dohledem pověřeného pracovníka v prostorách šatny MŠ. Rodiče vyčkají na výsledek testu.

Více informací ZDE. 

Naše škola obdržela LEPU testy. Instruktážní video k testování. https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Pro děti – Jak bude testování probíhat? 

Jednoduchý přehled postupů – Testovaný žák je negativní/pozitivní 

 

Více informací včetně nejčastějších dotazů najdete na stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

V případě  dalších dotazů se obracejte na učitelky MŠ či vedení školy.

 

Péče o děti rodičů vybraných profesí od 12. 4.2021

Dne 11. 4. 2021 skončí nouzový stav a s ním i platnost opatření hejtmana Pardubického kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 27. 2. 2021 včetně jeho dodatků. Péči o děti rodičů vybraných profesí tak již od 12. 4. 2021 nebudou realizovat pověřené školy a školská zařízení, ale na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 budou o tyto děti pečovat jejich kmenové mateřské školy (děti z MŠ bez rozdílu věku). 

Uvedeným opatřením MZ se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou: 

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

  

07.04. 21zápis do MŠ

  Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2021 - 2022

proběhne v souladu s právními předpisy a vzhledem k mimořádným opatřením

 od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021

 a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a

                 Čestné prohlášení o očkování

je možné stáhnout  zde nebo  vyzvednout  v MŠ v době od 7.30 – 15.00 hodin a to po předchozí telefonické domluvě  na čísle 739 743 568, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žádosti o přijetí můžete doručit 2.5. do 16.5.2021 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání lze přijít v termínu 12. 5. 2020 dle předchozí telefonické domluvy na čísle 739 743 568 s vedoucí učitelkou  pro předškolní vzdělávání Milenou Kovářovou, tak, aby nedošlo k setkání většího množství lidí současně v prostorách školy v čase od 10:00 do 15:00 hodin.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 16. května 2021. 

Do obálek vložte: Žádost o přijetí, Čestné prohlášení o očkování, prosté kopie – očkovacího průkazu dítěte, rodného listu dítěte (není nutné úřední ověření)

Místo trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitelka školy na Obecním úřadě v Trstěnici,

který vede evidenci obyvatel.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte Vám bude sděleno telefonicky 31.5.2021 do 15 h.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2021/2022

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

4

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

2

Trvalý pobyt v jiné obci

1

Věk dítěte do 31.8.2021**

2 roky věku

0

3 roky věku

2

4 roky věku

3

5 let věku

5

Součet bodů

 

 

Individuální situace dítěte

 

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Zaměstnanost matky

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Opakované podání žádosti

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

 

Součet bodů

 

 

Celkový součet bodů

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

 

Vláda plošně uzavřela MŠ od 1. 3. do 21. 3. 2021.

 

V provozu zůstávají MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení a otevřeny budou určené (vybrané) školy pro děti ve věku 2-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

· zaměstnanci bezpečnostních sborů,

· zaměstnanci obecní policie,

· zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

· zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

· zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

· sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

· sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

· zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

· zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

· zaměstnanci Finanční správy České republiky,

· příslušníky ozbrojených sil,

· zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

· pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

· zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

· zaměstnanci zařízení školního stravování,

· zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

· zaměstnanci České pošty, s. p.

 

Naše Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy je touto určenou školou a nabízí na nezbytnou dobu péči o děti pro rodiče těchto profesí (zvýrazněné profese se týkají rodičů našich dětí), ostatní děti do mateřské školy nemohou.

Nemohou do ní ani děti pedagogů i nepedagogických pracovníků, kteří v naší škole nepracují. Naopak mohou do ní děti a žáci našich zaměstnanců i přesto, že v běžně dochází do jiné školy.

ZDROJ: Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

 

Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření.

Bližší informace k ošetřovnému jsou uvedeny na portálu ČSSS.

 

Mateřská škola nebude v běžném provozu - po dobu trvání těchto opatření bude provoz MŠ od 7.00 do 15.30 hodin

Zájemci hlaste se během víkendu na tato telefonní čísla:

Simona Kubešová, ředitelka školy 605 073 621

Milena Kovářová, vedoucí učitelka MŠ 724 153 085

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist