Mateřská škola oznamuje, že v týdnu od 23.11.2020 se pokračuje v běžném provozu tak jako doposud. Nákaza se u žádného z dětí nepotvrdila.

Pokyny k organizaci plaveckého výcviku

Plavecký výcvik pro přihlášené děti začíná ve středu 2.9.2020. Další termíny jsou  9.9., 16.9.,23.9.,7.10., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11.2020.  Odjezd od mateřské školy proběhne v 9.20 h, odjezd od plaveckého bazénu v 11.55 h, čas výuky 10.05 h - 11.05 h. S sebou plavky, ručník, pití příp. lehkou svačinu, dívky gumičku na stažení vlasů. Během trvání plaveckého výcviku kontrolujte u dětí možný výskyt vší. V případě výskytu vší, molusek, oparů a dalších infekčních onemocnění se děti plavecké výuky nemohou účastnit.

                                                                                 Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

Opatření vycházející z manuálu MŠMT pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

- k 1. 9. 2020 neplatí žádná plošná omezení

- od dětí před prvním příchodem do mateřské školy nepožadujeme potvrzení o bezinfekčnosti, pouze děti trpící chronickými potížemi vykazujícími podobnost s covid-19 (rýma, kašel apod.), musí přinést potvrzení od svého lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění (stačí jednou za školní rok)

- soutěže celostátního charakteru MŠMT nebude vyhlašovat

- mateřská škola postupuje podle zákonů a doporučení vlády, o nastavených pravidlech informujeme zaměstnance a zákonné zástupce

Obecně:

dodržujeme hygienická pravidla, používáme dezinfekci, minimalizujeme kontakty mimo mateřskou školu, sledujeme epidemiologickou situaci v regionu, v případě vyhlášení mimořádných opatření, budeme dbát pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a Vlády ČR.

Celý dokument zde:

13.05. 20

OTEVŘENÍ MŠ

Mateřská škola bude opět otevřena od 18.5. 2020 v provozní době od 7.00 do 15.30 h. Tato provozní doba bude platit až do konce srpna.

PROVOZ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz Mateřské školy bude přerušen v době letních prázdnin a to od 20. července do 21. srpna 2020.

 

ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ PODMÍNKY

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy 

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:  

-         Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky („rouškou“)

-         Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 -         Před školou dodržujte odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) 

-         Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

Přivádění dětí do školky 

 -          Do budovy – prostoru šatny -  budete vpuštěni v maximálním počtu 3 dospělí + jejich děti

-        Doprovod dítěte musí mít roušku při vstupu a pohybu ve vymezených prostorách školy (chodba, šatna dětí).

-        V šatně bude zaměstnanec školy, který převezme převlečené dítě (děti), změří mu teplotu a provede s ním dezinfekci rukou a odvede ho do třídy (rodiče nebudou mít přístup ke třídě).

-        Důležité informace předají rodiče osobě v šatně či kontaktují učitelku telefonicky 

V prostorách mateřské školy

-          Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.

-          Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. 

Odvádění dětí ze školky 

 -          Děti si budete vyzvedávat přímo z prostoru dětského hřiště, kde budou cca od 14.30 h. 

-          V případě nepříznivého počasí musíte vždy (i kdyby byly dveře otevřeny) zazvonit, učitelka Vám otevře a dítě pošle do šatny za Vámi. Prosíme, vyčkejte mezi dveřmi, aby Vás dítě vidělo (opět nebude rodič chodit ke třídě) – TOTO BUDE PLATIT I PŘI VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ. 

Další pravidla: 

·         děti si musí každý den přinést do školky - PODEPSANOU, UZAVÍRATELNOU lahvičku, která jim bude ve školce plněna čajem. Při odchodu si vezmou lahvičku na umytí domů

·         děti si nesmí z hygienických důvodů nosit do školky plyšové hračky, pleny apod.

·         do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům Covid - 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce)

·         pokud by dítě v průběhu dne některý z možných příznaků vykazovalo, budete kontaktováni k okamžitému vyzvednutí dítěte z MŠ (ověřte, zda jste škole udali platná telefonní čísla a buďte na nich k zastižení)

DŮLEŽITÉ:

V den nástupu do MŠ musíte odevzdat  vyplněné Čestné prohlášení. Čestné prohlášení je ke stažení ZDE nebo ho vyplníte při příchodu do MŠ v den nástupu. Na prohlášení musí být uvedeno datum totožné s dnem nástupu do MŠ.

21.04. 20

 Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021

proběhne v souladu s právními předpisy a vzhledem k mimořádným opatřením

 od 2. 5. 2020 do 6. 5. 2020

 a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

Formuláře Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a

                 Čestné prohlášení o očkování

je možné vytisknout z webu www.zstrstenice.cz  zde nebo  22. 4. a 28. 4. 2020  je vyzvednout u ředitelky školy v době od 9.30 – 11.30 hodin a to po předchozí telefonické domluvě  - číslo 605 073 621, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Žádosti o přijetí můžete doručit nejpozději do 6. 5. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání žádosti je třeba se předem domluvit na předání žádosti na telefonním čísle 605 073 621 tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 6. května 2020. 

Do obálek vložte: Žádost o přijetí, Čestné prohlášení o očkování, prosté kopie – očkovacího průkazu dítěte, rodného listu dítěte (není nutné úřední ověření)

Místo trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitelka školy na Obecním úřadě v Trstěnici,

který vede evidenci obyvatel.

Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte Vám bude sděleno telefonicky 13.5.2020 do 15 h.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením

 

Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte*

Trvalý pobyt v obci

4

Trvalý pobyt ve smluvních obcích

1

Věk dítěte**

2 roky věku

0

3 roky věku

2

4 roky věku

3

5 let věku

5

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

Opakované podání žádosti

1

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

 

** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky

 

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem. 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ... | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist