Vážení rodiče,           
                                                     
blíží se vstup Vašich dětí do 1. třídy, ráda bych se s Vámi sešla ve středu 29. 5. v 15.30h. v 1. třídě, abych Vám sdělila několik organizačních informací k začátku školního roku a předala seznam pomůcek, které budou děti potřebovat.

                                                                              Děkuji, L. Jiroutová
                

 Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve do „ŠKOLY NANEČISTO“. 

Téma:   ROZVOJ  JAZYKOVÝCH  SCHOPNOSTÍ 

 Kdy:  ve čtvrtek 14. 3. 2019 v 15.30 hod.

p. uč.  Lada Jiroutová, I. třída

 POZOR ZMĚNA TERMÍNU z důvodu lyžařského kurzu !!!

„Škola nanečisto“   Téma: ROZVOJ  GRAFOMOTORIKY

Těším se na Vás 

v pondělí 18. 2. 2019 od 15.30 hod. v I. třídě ! 

 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

 

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 Škola na nečisto - foto zde.

 

 
 

 Škola na nečisto - foto zde.

 POZOR ZMĚNA TERMÍNU z důvodu lyžařského kurzu !!!

„Škola nanečisto“   Téma: ROZVOJ  GRAFOMOTORIKY

Těším se na Vás 

v pondělí 18. 2. 2019 od 15.30 hod. v I. třídě ! 

 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

 

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 

 
 

 Vážení rodiče a milí předškoláci,

Základní a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

LISTOPAD

V úterý 6. 11. v 16:00 hod. je pro Vás připravena schůzka v MŠ

s Mgr. Švadlenkovou (speciální pedagog)

Téma: DO ŠKOLY BEZE STRACHU (školní zralost a připravenost)

 

LEDEN návštěva MŠ (předškoláků) v 1. třídě

návštěva MŠ KARLE (předškoláků) v 1. třídě

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

p.uč. Jana Holcová, II. třída

čtvrtek 10. 1. 2019 od 15.30 hod.

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 2. 2019 od 15.30 hod.

 

BŘEZEN středa 6. 3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

„Škola nanečisto“ téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

p.uč. Lada Jiroutová, I. třída

čtvrtek 14. 3. 2019 od 15.30 hod.

 

DUBEN

Ve středu 3. 4. v 15:00 hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY!

 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se koná 3.4.2019 od 15 hodin 

přijaty budou děti narozené 1.9.2012 - 31.8.2013

s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Průběh zápisu:

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou uvedena na žádosti o přijetí.

Zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, žádost o přijetí a dotazník pro žáka
1. ročníku (lze vyplnit na místě). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit dvě doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře - viz. informace k odkladu

Při zápise je u dětí posuzována:

-      fyzická a pohybová vyspělost, sebeobsluha (samostatnost při oblékání - tkaničky, zipy…)

-      citová samostatnost, kontrola vlastního chování (schopnost dítěte uposlechnout výzvu

       dospělého…)

-      logické myšlení a orientace v základních matematických pojmech (poznávání základních

       geometrických tvarů a barev, orientace v číselné řadě - minimálně do 5, orientace v prostoru…)

-      koordinace ruky a oka, jemná motorika (práce s tužkou, opis, stříhání …)

-      rozlišování sluchových a zrakových vjemů, pozornost

-      jazyková, řečová a komunikační dovednost (jméno, příjmení, bydliště, prezentace básničky 

       s důrazem na správnou výslovnost…)

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz 
- vyvěšením na vstupních dveřích do budovy ZŠ

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinnné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kriteria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2019/2020 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

 Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve do

„ŠKOLY NANEČISTO“.

Téma: Jazykové dovednosti a jejich rozvoj u předškolních dětí

 

 

Mgr. Lada Jiroutová, uč. 2. a 3. třídy

Dne: 14. 2. 2018 v 15.30 hod.            v budově školy ( II. třída )

 

Těšíme se na Vás! 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 11.4.2018 od 15 h. 

přijaty budou děti narozené 1.9.2011 - 31.8.2012

s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Pokud jste již rozhodnuti, že budete žádat o odklad povinné školní docházky:

- dostavte se s dítětem nebo bez něj k zápisu - zde vyplníte tiskopis žádosti
- doložíte svou žádost dvěma doporučeními, a to doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud tyto doklady dosud nemáte k dispozici, je třeba v den zápisu vyplnit ve škole žádost a doklady dodat nejpozději 30. dubna daného kalendářního roku, jinak ředitel školy podle zákona musí žádost zamítnout.

Při zápise je posuzována:

-      fyzická a pohybová vyspělost, sebeobsluha (samostatnost při oblékání - tkaničky, zipy…)

-      citová samostatnost, kontrola vlastního chování (schopnost dítěte uposlechnout výzvu

       dospělého…)

-      logické myšlení a orientace v základních matematických pojmech (poznávání základních

       geometrických tvarů a barev, orientace v číselné řadě - minimálně do 5, orientace v prostoru…)

-      koordinace ruky a oka, jemná motorika (práce s tužkou, opis, stříhání …)

-      rozlišování sluchových a zrakových vjemů, pozornost

-      jazyková, řečová a komunikační dovednost (jméno, příjmení, bydliště, prezentace básničky 

       s důrazem na správnou výslovnost…)

 

Vašim dětem nabízíme:

-          malé třídní kolektivy

-          soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky

-          výuku anglického jazyka od 1. třídy

-          rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet

-          výuku s využitím interaktivní tabule

-          zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy

-          účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog

-          výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný obor, taneční obor, při dostatečném zájmu 
           i 
 dramatický obor přímo ve škole

-          školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami

-          výhodné autobusové spojení

 

Při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

                                                                                              

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2019, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist