Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve do

„ŠKOLY NANEČISTO“.

Téma: Jazykové dovednosti a jejich rozvoj u předškolních dětí

 

 

Mgr. Lada Jiroutová, uč. 2. a 3. třídy

Dne: 14. 2. 2018 v 15.30 hod.            v budově školy ( II. třída )

 

Těšíme se na Vás! 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY se koná 11.4.2018 od 15 h. 

přijaty budou děti narozené 1.9.2011 - 31.8.2012

s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Pokud jste již rozhodnuti, že budete žádat o odklad povinné školní docházky:

- dostavte se s dítětem nebo bez něj k zápisu - zde vyplníte tiskopis žádosti
- doložíte svou žádost dvěma doporučeními, a to doporučením pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře (nebo klinického psychologa)

Pokud tyto doklady dosud nemáte k dispozici, je třeba v den zápisu vyplnit ve škole žádost a doklady dodat nejpozději 30. dubna daného kalendářního roku, jinak ředitel školy podle zákona musí žádost zamítnout.

Při zápise je posuzována:

-      fyzická a pohybová vyspělost, sebeobsluha (samostatnost při oblékání - tkaničky, zipy…)

-      citová samostatnost, kontrola vlastního chování (schopnost dítěte uposlechnout výzvu

       dospělého…)

-      logické myšlení a orientace v základních matematických pojmech (poznávání základních

       geometrických tvarů a barev, orientace v číselné řadě - minimálně do 5, orientace v prostoru…)

-      koordinace ruky a oka, jemná motorika (práce s tužkou, opis, stříhání …)

-      rozlišování sluchových a zrakových vjemů, pozornost

-      jazyková, řečová a komunikační dovednost (jméno, příjmení, bydliště, prezentace básničky 

       s důrazem na správnou výslovnost…)

 

Vašim dětem nabízíme:

-          malé třídní kolektivy

-          soustavnou individuální práci s jednotlivými žáky

-          výuku anglického jazyka od 1. třídy

-          rozvoj počítačových dovedností s přístupem na internet

-          výuku s využitím interaktivní tabule

-          zdravé a bezpečné prostředí v přírodním areálu školy

-          účinnou ochranu proti projevům šikany a šíření drog

-          výuku ZUŠ Dolní Újezd – hudební obory, výtvarný obor, taneční obor, při dostatečném zájmu 
           i 
 dramatický obor přímo ve škole

-          školní družinu s pestrými zájmovými aktivitami

-          výhodné autobusové spojení

 

Při nástupu Vašeho dítěte do školy dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

                                                                                              

 

 Péče o předškolní děti

 

14.11.2017 16.00 hod Logopedie v praxi – přednáška Mgr. Dalíková

 

17.1. 2018 15.30 hod Grafomotorika předškolních dětí Mgr. Holcová

 

14.2. 2018 15.30 hod Jazykové dovednosti a jejich rozvoj Mgr. Jiroutová

u předškolních dětí

 

7. 3. 2018 15.30 hod Matematické představy a jejich Mgr. Holcová

rozvoj u předškolních dětí

 

 

11.4. 2018 15.00 hod Zápis dětí do školní docházky Učitelé 1. stupně

 Vážení rodiče, blíží se vstup dětí do první třídy,

zde máte k dispozici seznam pomůcek a sešitů, které zakoupí škola a to,

co budete muset obstarat vy.

Děti dostanou: zaplatí škola:

Slabikář 114,-

Barevná čeština 87,-

201,-

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Prvouka 82,-

Prac. sešit k živé abecedě 36,-
Písanka uvolňovací cviky 1 13,-

Písanka malá 2 11,-

Písanka malá 3 11,-

Písanka malá 4 11,-

Písmena a číslice 43,-

Matematika 1 99,-

Matematika 2 99,-

Matematické pětiminutovky 1 22,-

Matematické pětiminutovky 2 22,-

Matematické pětiminutovky 3 22,-

Zápisníček pro prvňáčky 19,-

Pomůcky:

Temperové barvy 80,-

Vodové barvy 58,-

Pastelky Plasticolor 55,-

Voskovky 25,-

Modelína 27,-

Lepidlo 25,-

Krabička pro prvňáka 104,-

Sešit č. 512 s pomocnými linkami 4ks 20,-

Sešit č. 513 2ks 8,-

Sešit č. 460 2ks 32,-

Sešit č. 520 1ks 6,-

Sešit notový 12 ,-

Desky A5 propisovací fólie 12,-

Štětec kulatý č. 10,12 20,-

Štětec plochý č. 8, 10 25,-

1000,-

Vzhledem k tomu, že stát již neuvolňuje 800,- na prvňáka, jako tomu bylo v minulých letech. Bude tato částka odečtena z 2000,-Kč, které poskytuje obecní úřad Trstěnice budoucím prvňákům, čili od obce letos dostanete 1000,-Kč. Částka bude vyplacena po nástupu dítěte do první třídy, na OÚ oproti paragonům.

Je třeba zakoupit:

Nůžky dětské Sáček na cvičební úbor – triko, tepláková souprava, švihadlo

Desky na písmenka a číslice boty na hřiště a do tělocvičny

Pastelky trojhranné střední velikost

Ořezávátko Bačkorky

Lepidlo Aktovka, penál,

Trojhranná tužka silná 2x Ručník, hrneček na čaj

Trojhranná tužka slabá 2x Balení papírových kapesníků

Kufírek na výtvarné potřeby

Kelímek na vodu, hadřík, malířská paleta

Ubrus na malování

Na začátku roku prosím počítejte s většími výdaji – platí se obědy (cca 400,-), záloha na plavecký výcvik (600,-)…...

V případě dotazů mě můžete kontaktovat: holcova-jana@seznam.cz, tel. 737701597

Přeji Vám všem krásné léto a v září na shledanou. S pozdravem Jana Holcová uč. první třídy

 

Vážení rodiče,

výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku najdete v záložce úřední deska nebo pod tímto odkazem.

 

V případě, že Vaše dítě bylo přijato a v září nastoupí do naší školy, obdrží Vaše dítě od OÚ Trstěnice v září částku 2 000,- Kč. Polovina bude použita na  nákup vybraných  pomůcek zakoupených školou (např. vodové barvy), které budou mít všechny děti stejné a o kterých Vás budeme včas informovat, druhá polovina Vám bude vyplacena na OÚ po předložení účtenek v hodnotě 1 000,- Kč za nákup věcí potřebných pro prvňáčky (např. školní aktovka, penál, tepláková souprava atd.). Pro tyto účely si, prosím, účtenky pečlivě uschovejte.

 Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• zvládá odloučení od rodičů
• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
• je si vědomé zodpovědnosti za své chování
• dodržuje dohodnutá pravidla.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
• spolupracuje ve skupině.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
• řadí zpravidla prvky zleva doprava
• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
• reaguje správně na světelné a akustické signály.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
• pamatuje si říkadla, básničky, písničky
• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
• postupuje podle pokynů
• pracuje samostatně.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
• zná celou řadu písní, básní a říkadel
• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě
Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
• zná faktory poškozující zdraví (kouření)
• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.

 Vážení rodiče a milí předškoláci

Základní škola a mateřská škola Trstěnice Vás srdečně zve

do „ŠKOLY NANEČISTO“.

Připravili jsme pro Vás a Vaše děti společná setkání.

 

 

 

LISTOPAD

Dne 3.11. v 16. hod. schůzka v mateřské škole s dětskou psycholožkou Mgr. Košňarovou Ivanou.

Téma: ŠKOLNÍ ZRALOST i JAK ŘEŠIT ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

LEDEN

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

NÁVŠTĚVA MŠ (předškoláků) v 1. TŘÍDĚ

 

NÁVŠTĚVA MŠ KARLE (předškoláků) v 1. TŘÍDĚ

 

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ MATEMATICKÝCH PŘEDSTAV

Mgr. Lada Jiroutová, uč. 2. a 3. třídy

Dne: 17. 1. 2017 v 16.00 hod. v budově školy

 

 

ÚNOR

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Mgr. Jana Holcová, uč. 1.třídy

Dne: 14. 2. 2017 v 16.00 hod. v budově školy

 

BŘEZEN

„Škola nanečisto“ Téma: ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Mgr. Jana Holcová, uč. 1.třídy

Dne: 14. 3. 2017 v 16.00 hod. v budově školy

 

DUBEN

Dne 5.4. v 15.hod. Vás přivítáme u ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

 

 

Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Trstěnice  

Vážení rodiče, blíží se vstup dětí do první třídy,

zde máte k dispozici seznam pomůcek a sešitů, které zakoupí škola a to,

co budete muset obstarat vy.

Děti dostanou: zaplatí škola:

Slabikář                                                          114,-

Barevná čeština                                                87,-

                                                                       201,-

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Prvouka                                                          82,-

Prac. sešit k živé abecedě                               36,-
Písanka uvolňovací cviky 1                           13,-

Písanka malá 2                                               11,-

Písanka malá 3                                               11,-

Písanka malá 4                                               11,-

Barevná matematika                                      85,-

Písmena a číslice                                            43,-

Matematika 1                                                 99,-

Matematika 2                                                 99,-

Matematické pětiminutovky 1                        22,-

Matematické pětiminutovky 2                        22,-

Matematické pětiminutovky 3                        22,-

Anglický jazyk                                             110,-

Zápisníček pro prvňáčky                               19,-

Pomůcky:

Temperové barvy                                           80,-

Vodové barvy                                                 58,-

Voskovky                                                       25,-

Modelína                                                        27,-

Lepidlo                                                          25,-

Sešit č. 512 s pomocnými linkami 4ks           25,-

Sešit č. 513 2ks                                               8,- 

Sešit č. 460 2ks                                              40,-

Sešit č. 520 1ks                                              15,-

Desky A5 propisovací fólie                           12,-

                                                                       1000,-

                                                                                    

Vzhledem k tomu, že stát již neuvolňuje 800,- na prvňáka, jako tomu bylo v minulých letech. Bude tato částka odečtena z 2000,-Kč, které poskytuje obecní úřad Trstěnice budoucím prvňáčkům, čili od obce letos dostanete 1000,-Kč.

Je třeba zakoupit:

Nůžky dětské                                                 Sáček na cvičební úbor – cvičky, triko, tepláková    

Desky na písmenka a číslice                                                             souprava,švihadlo, boty na hřiště      

Pastelky trojhranné střední velikost                Bačkůrky

Ořezávátko                                                    Aktovka, penál,                                                         

Trojhranná tužka silná 2x                               Ručník, hrneček na čaj

Trojhranná tužka slabá 2x                              Balení papírových kapesníků

Kufírek na výtvarné potřeby                                                

Kelímek na vodu, hadřík, malířská paleta

Štětec plochý č. 10, 12          

Štětec kulatý č. 8, 12                                                

                                                                                 

Na začátku roku prosím počítejte s většími výdaji – platí se obědy, záloha na plavecký výcvik……

V případě dotazů mě můžete kontaktovat: holcova-jana@seznam.cz, tel. 737701597

Přeji Vám všem krásné léto a 1.září nashledanou.   Jana Holcová

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  11.11.2015 v 15:30 hod do „Školy nanečisto“.

Téma: Prvopočátky čtení a psaní

Kde: učebna první třídy

Srdečně zve p. učitelka Jana Holcová

 

 

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  2.12. 2015  v 15:30 hod do „Školy nanečisto“.

Téma: Podpora matematické představivosti

Kde: učebna první třídy

Srdečně zve p. učitelka Jana Holcová

 

  

Vážení rodiče a milí předškoláci,

zveme Vás srdečně  dne  20.10. 2015v 15:30 hod  do mateřské školy

na schůzku s dětskou psycholožkou Mgr. Košňarovou Ivanou.

Téma: Adaptace dětí na změnu prostředí (vstup do MŠ, ZŠ)

Zralost dětí pro vstup do 1. třídy

Srdečně zveme p. učitelky MŠ.

V případě malého zájmu se přednáška ruší.

 

 

29.04. 15Seznam

Milí rodiče, blíží se vstup dětí do první třídy.

Zde máte k dispozici seznam toho, co dostanou a co budete muset zakoupit.


Děti dostanou:

Zaplatí škola:

Slabikář                                                          114,-

Barevná čeština                                               87,- 

                                                                   ------------

                                                                       201,-

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Živá abeceda                                                  48,-

Prac. sešit k živé abecedě                               36,-

Písanka uvolňovací cviky 1                           13,-  

Písanka malá 2                                               11,-  

Písanka malá 3                                               11,-  

Písanka malá 4                                               11,-  

Písanka malá 5                                               11,-  

Matematika 1                                                 99,-  

Matematika 2                                                 99,-  

Matematika 3                                                 63,-  

Matematické pětiminutovky 1                       22,-  

Matematické pětiminutovky 2                       22,-   

Matematické pětiminutovky 3                       22,-  

Anglický jazyk                                             120,-

Zápisníček pro prvňáčky                                19,-  

Prvouka                                                          82,-

Pomůcky:

Temperové barvy                                           79,-

Desky A5 propisovací fólie                            9,-

Voskovky                                                       22,-

Papír barevný                                                 20,-

Náčrtník A4                                                   25,-

Tužka č.2 trojhranná                                      10,-

Modelína                                                        27,-

Pastelky trojhranné                                        37,-

Vodové barvy                                                 58,-

Guma                                                               6,- 

Lepidlo                                                           18,-

                                                               ---------------

                                                                    1000,-       

 

Je třeba zakoupit:

Nůžky dětské                                                            Kufírek na výtvarné potřeby                        

Kelímek na vodu, hadřík, igelitový ubrus na Vv      Čtvrtky bílé A4 10ks

Štětec kulatý č. 6, 8, 10                                            Čtvrtky bílé A3 20ks

Štětec plochý č. 8, 10, 12                                          Ručník, hrneček na čaj

Aktovka, penál, guma                                               Bačkůrky

Cvičební úbor – cvičky, triko, tepláková souprava  

Sešit č. 513 3ks                      Sešit č. 460 1ks                     

Sešit č. 511 2ks                      Sešit č. 540 1ks

 

««« | 1 | 2 | 3 | 4 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist