15.03. 21

 

Zápis prvňáčků na školní rok 2021-2022 bude probíhat v období od 1. do 30. dubna 2021.

Vážení rodiče, na základě pokynů z MŠMT a vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proběhne i letošní zápis do 1. ročníku distančním způsobem. K zápisu vyplňte prosím

1) Žádost o přijetí

2) Dotazník pro žáka 1. ročníku

Pokud plánujete pro svoje dítě žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte i Žádost o odklad. K ní je nutné doložit Potvrzení praktického lékaře či klinického psychologa a Doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pokud tyto dokumenty nemáte, je možné je dodat do školy později.

Vzhledem k tomu, že zápis bude probíhat na dálku, naskenujte a přiložte prosím k dokumentům i rodný list dítěte (budete-li podávat žádost v listinné podobě, pak přiložte kopii).

Vyplněné dokumenty doma vytiskněte, podepište, naskenujte a pak máte více možností:

1) pošlete do datové schránky školy - 3pqmthk

2) pošlete emailem (to je možné pouze pokud máte e-mail s elektronickým podpisem, běžný e-mail nestačí) na adresu reditel@zstrstenice.cz

3) pošlete v listinné podobě poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57 Trstěnice

4) osobně doneste do školy, u vchodu je schránka, kam můžete obálku s dokumenty vhodit.

Dokumenty v papírové podobě je také možné vyzvednout v MŠ Trstěnice.

Pokud byste měli problém s vyplněním, vytištěním a skenováním, lze formuláře vyplnit a podepsat i ve škole, v tom případě se prosím domluvte předem na telefonu 605 073 621 nebo e-mailu reditel@zstrstenice.cz 

Můžete zvolit kteroukoli z variant, důležité je, aby dokumenty byly do školy doručeny nejpozději do 30. 4. 2021!

A aby naši budoucí prvňáčci nepřišli o zápis do 1. ročníku úplně, 

 

nabízíme Vám dobrovolný    

ONLINE ZÁPIS NANEČISTO 

 

Děti si budou moci z domu krátce pohovořit s paní učitelkou a Vy zjistíte, jak je budoucí prvňáček připraven na školní docházku. Online zápis nanečisto proběhne ve dnech 12., 13, 15. a 16. dubna 2021 vždy od 15:00 - do 17:00 hodin. Termín  zápisu bude možné si zarezervovat v aplikaci Teams v týmu Škola nanečisto nebo na tel. čísle 605073621.

 

 

 

24.02. 21

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

přijaty budou děti narozené 1.9.2014 - 31.8.2015

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci, kdy ještě nemáme konkrétní informace k průběhu zápisu ze strany MŠMT, Vám poskytnu pouze základní informace o tom, co je před zápisem Vašeho dítěte zapotřebí.

1. Vaše rozhodnutí o tom, zda budete pro dítě žádat odklad či nikoliv.

2. Pokud se rozhodujete, je dobré vše konzultovat s učitelkami z MŠ, které Vám poskytnou informace k vývoji Vašeho dítěte.

3. V případě, že jste se rozhodli pro odklad, je nutné se objednat na vyšetření školní zralosti do Pedagogicko-psychologické poradny (odkaz https://www.pppuo.cz/) tel. kontakt 776 611 695, 465 521 296. Žádost o odklad ke stažení zde.

Termín zápisu je stanoven na 14. 4. 2021 od 15 hod v budově základní školy (ZŠ a MŠ Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12). Pokud by byly podmínky zápisu změněny, budeme Vás včas informovat.

Každému dítěti je u zápisu přiděleno registrační číslo. Toto registrační čísla budou rozdána zákonným zástupcům dítěte při předložení žádosti o přijetí. Žádost o přijetí ke stažení zde.

1. Část formální – zákonný zástupce předloží občanský průkaz a rodný list dítěte, žádost o přijetí a dotazník pro žáka 1. ročníku (ke stažení zde nebo lze vyplnit na místě). To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou o odklad školní docházky, předloží nebo vyplní u zápisu žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit 2 doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (viz. Informace k odkladům).

2. Část motivační – je věnována dětem, které se zápisu účastní. Probíhá formou rozhovorů a různých aktivit. V průběhu této části se projeví školní zralost dětí (řeč, sluchové a zrakové vnímání a paměť, základní matematické představy, sociální dovednosti, pozornost, samostatnost, apod.).

Oznámení o přijetí Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- Na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz

- Na vstupních dveřích do budovy ZŠ.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kritéria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 Vážení rodiče budoucích školáků,

současná situace nám nedovoluje osobní setkání, prozatím Vám zasílám seznam pomůcek, které děti budou potřebovat do 1. třídy.

Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se zajistit do konce školního roku schůzku i s malými školáky.

 

V případě dotazů mě můžete kontaktovat: L.Jiroutova@seznam.cz.

 

 

Seznam pomůcek do 1. třídy školní rok 2020/2021

 

Děti dostanou – zaplatí škola:

 

Slabikář                                                                     105,-

Matematika I. díl                                                         85,-

Písanka uvolňovací cviky 1                                         10,-

                                                                                   200,-

 

Odečteno od částky, kterou poskytuje OÚ Trstěnice na prvňáčka:

Barevné úlohy z češtiny                                            75,-

Písmenkové pohádky pracovní sešit                         66,-

Pracovní sešit k živé abecedě                                   35,-

Písanka malá 2                                                          10,-

Písanka malá 3                                                         10,-

Písanka malá 4                                                         10,-

Prvouka pracovní učebnice                                      76,-                                                               

Matematika 2                                                            85,-

Barevné příklady                                                      69,-

Pero Tornádo                                                             22,-

Trojhranná tužka slabá Stabilo - 2 x                         75,-

Pastelky trojhranné střední velikost                           99,-

Nůžky dětské                                                             23,-

Guma                                                                           6,-                                                            

Sešit č. 512 bez pomocných linek 1x                         4,-

Sešit č. 512 s jednou pomocnou linkou 1x                 4,-

Sešit č. 512 s pomocnými linkami 2x                         8,-

Sešit č. 513 2ks                                                           8,- 

Sešit č. 460 2ks                                                         42,-

Sešit č. 520 1ks                                                           5,-

Sešit notový                                                                 8,-

Notýsek                                                                       4,-

Desky A5 propisovací fólie                                      12,-

Vodové barvy                                                           43,-

Temperové barvy                                                      76,-

Malířská paleta                                                         25,-

Lepidlo 2x                                                                80,-

Štětec kulatý č. 10                                                      9,-

Štětec plochý č. 14                                                   11,-

                                                                               1000,-

 

Od obce letos dostanete na každého prvňáčka ještě 1000 Kč.

Částka bude vyplacena po nástupu dítěte do první třídy OÚ oproti paragonům.

 

 

Prosím je třeba zakoupit:

 

Pořadač + 20 eurofolií

Pastelky do penálu - trojhranné střední velikost

Trojhranná tužka silná 2 x

Nůžky dětské (pro praváka nebo pro leváka)

Ořezávátko

Lepidlo                                                                                                                                   
Kufřík na výtvarné potřeby                                                                                                         

Kelímek na vodu, hadřík, ubrus na malování + zástěra, tričko na převlečení

Aktovka, penál                                                                                                        

Ručník, hrneček na čaj

Bačkorky

Balení papírových kapesníků (krabička)

 

Sáček na cvičební úbor – triko, tepláky, mikina, náhradní ponožky, boty na hřiště a do tělocvičny, švihadlo (nejlépe úplně obyčejné s dřevěnou rukojetí)

 

Na začátku roku prosím počítejte s většími výdaji – platí se obědy (cca 400,-), záloha na plavecký výcvik (600,-), třídní fond, výtvarné potřeby (čtvrtky, barevné papíry apod.)

 

 

 

 

 

19.03. 20

 Vážení rodiče,

 

na základě pokynů  MŠMT k realizaci zápisů do 1. ročníku proběhne

zápis pro školní rok 2020 - 2021

od 1. dubna do 15. dubna bez osobní přítomnosti dětí.

Vyplněné formuláře (žádost o přijetí, žádost o odklad), je možné stáhnout zde. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (3pqmthk),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (na adresu reditel@zstrstenice.cz),

3. poštou (na adresu Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, Trstěnice 12, 569 57),

4. osobně do školy: v případě osobního podání žádosti je třeba se předem domluvit na předání žádosti na telefonním čísle 605 073 621 tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Je jedno, jakou variantu zvolíte, důležité je, aby žádosti byly doručeny škole nejpozději do 15. dubna 2020. 

Pokud budete potřebovat poradit s vyplněním žádosti či se vyskytnou problémy s doručením dokumentů, kontaktujte mě na tel. čísle 605 073 621 nebo prostřednictvím mailu reditel@zstrstenice.cz a já Vám pomohu vše vyřešit.

 

Věřím, že i v této komplikované situaci zápis společně zvládneme a jakmile se stav v naší republice vrátí do běžných kolejí, zorganizujeme pro Vaše děti společné setkání, aby nebyly o návštěvu školy ochuzeny.

                                                                    S přáním pevného zdraví 

 

                                                                                             Mgr. Simona Kubešová, ředitelka

 

 

 

 ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

se koná od 1.4. 2020 do 15.4.2020 bez osobní přítomnosti dětí 

přijaty budou děti narozené 1.9.2013 - 31.8.2014

 

 

Průběh zápisu:

Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou uvedena na žádosti o přijetí.

To platí i pro zákonné zástupce dětí, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Pokud se zákonní zástupci rozhodnou pro odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad. K vyplněné žádosti musí doložit dvě doporučující vyjádření – příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře - viz. informace k odkladu

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č.561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí takto:

- na webových stránkách školy www.zstrstenice.cz 
- vyvěšením na vstupních dveřích do budovy ZŠ

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s §67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky. Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce s sebou přinese tyto doklady – občanský průkaz a rodný list dítěte. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být především kapacita školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy. Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). 

Odklad povinnné školní docházky (§37 odst. 1 školského zákona)

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné u zápisu podat žádost o doklad a doložit 2 doporučení, které vydává:
1. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum
2. odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog.

V případě zvažování odkladu doporučujeme zákonným zástupcům provést diagnostiku svého dítěte ještě před konáním zápisu. Oba odborné posudky tak lze doložit v den zápisu. Doporučující posouzení by měla být řediteli školy doručena do 30. dubna 2019. V praxi je možný případ, že v době zápisu, kdy zákonný zástupce žádá o odklad školní docházky, nemá ještě obě posouzení k dispozici. Škola v těchto případech stanoví náhradní termín pro doložení obou odborných posouzení. 

 

Kriteria přijímání žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

1. Pokud bude počet přihlášených dětí vyšší, než nám dovoluje stanovená kapacita školy a prostorové možnosti školy, při přijímání žáků do 1. ročníku se budeme řídit podle těchto kritérií v tomto pořadí:
- trvalé bydliště žáka ve spádovém obvodu školy

- všechny ostatní děti.
2. Pro žáky, kteří měli v minulém školním roce odklad povinné školní docházky, platí stejná kritéria. 3. Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu první třídu.

 

Při nástupu Vašeho dítěte do Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy, dostanete od OÚ Trstěnice částku 2 000,-Kč na pomůcky.

 

 

                                                                                              Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

««« | 1 | 2 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist