Milí žáci, rodiče a přátelé Základní školy a mateřské školy Trstěnice, okres Svitavy,
od 1.4. 2013 do 31.12. 2014 realizujeme projekt

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech",

registrační číslo CZ.1.07/1.1.28/02.0055.

Cílem projektu je zkvalitnit znalost žáků I. a II. stupně naší školy v oblasti environmentálního vzdělávání propojením environmentální výchovy s využitím nově nakoupených moderních komunikačních prostředků a učebních pomůcek. Za tímto účelem bude z prostředků zřizovatele vybudována nová environmentální učebna, která bude z dotace získané v rámci projektu vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí, notebooky, vizualizérem a řadou moderních pomůcek do fyziky, chemie a přírodopisu. Žáci si prohloubí znalosti z oblastí fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie, čímž zvýší své předpoklady k snazšímu uplatnění na trhu práce či v dalším studijním procesu.

Během realizace projektu dojde k inovaci obsahu 9 vyučovacích předmětů (na I. st. - Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, Informatika, Pracovní činnosti, na II. st. – Fyzika, Chemie, Přírodopis, Informatika), 1 volitelného předmětu (Biologicko-fyzikálně-chemická praktika) a 1 kroužku (Lego roboti) s vazbou na výuku v nově vybavené environmentální učebně, aby žáci mohli získané znalosti promítat přímo do praxe. Zavedení pokusů do stávajících předmětů je pro žáky vhodným nástrojem, jak naučenou teorii ověřit v praxi. Chceme u žáků rozvíjet tyto dovednosti - soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci se tak naučí zkoumat příčiny procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane, jestliže?) a hledat na ně odpovědi.

Konkrétním výstupem bude vytvoření 11 vzdělávacích modulů, realizace 10 exkurzí (např. Muzeum budoucnosti Linec, Technické muzeum Mnichov, cukrovar České Meziříčí, Papírny Velké Losiny, Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně, Techmania Plzeň, Jaderná elektrárna Temelín) a 2 projektových dnů se záměrem zvýšit atraktivitu technických a přírodovědných oborů a tím motivovat žáky k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Díky zajímavé a zábavné formě se nejen posílí výsledky žáků, ale studenti zároveň pochopí vazby mezi vyučovací látkou, jejím praktickým využitím a důležitost technologie a přírodních věd v současné společnosti.

Projekt si klade za cíl zavést inovativní výuku na naší škole a seznámit tak žáky s širokými možnostmi uplatnění poznatků z technických a přírodovědných oborů, rozvíjet jejich schopnosti, zvýšit jejich znalosti a dovednosti v této oblasti ve vazbě na požadavky středních škol a zaměstnavatelů v souvisejícím sektoru, usnadnit jim cestu a podpořit je v dalším vzdělávání a zároveň ovlivnit výběr jejich pracovního povolání, aby lépe vyhovoval nárokům trhu práce Pardubického regionu.

Přidaná hodnota projektu plyne z:
- zvýšení efektivnosti výuky
- změny obsahu výuky - rozšíření o praktika, laboratorní práce
- využívání didaktických a multimediálních materiálů ve výuce
- individuality přístupu k žákům rozdělením ročníků v 5 vyučovacích předmětech
- provázání výuky s požadavky na trhu práce a navazujících vzdělávacích institucí
- zpestření klasické výuky (exkurze a projektové dny)
- vazba mezi výukovou látkou a praktickým ověřením zákonitostí
- zvýšení atraktivnosti technických a přírodovědných oborů a motivace k jeho směřování
- uplatnění nabytých znalostí v praxi
- vzájemná spolupráce s aktéry trhu práce a SŠ
- zavedení Osvětového centra
Inovace výuky bude probíhat pomocí nových materiálů vytvářených pro interaktivní tabuli, laboratorních prací, interaktivního projektového vyučování a pomocí projektových dnů a exkurzí. Studenti naší školy tak získají:
• přirozené používání environmentální výuky jako zdroje informací
• upevňování a rozšiřování znalostí v oblasti fyziky, chemie, přírodovědy a ekologie
• zvýšení motivace k ochraně přírody
• zatraktivnění výuky
• příležitost k zábavnému využívání věd ve školním prostředí
Během projektových dnů budou studenti rozděleni do jiných skupin než jsou ve třídách a budou se sami podílet na vytváření zadaných projektů. Procvičí si tak práci ve skupině, kooperativní učení, spolupráci s ostatními členy týmu, odpovědnost za výsledky vlastní práce i celé skupiny a schopnost podložit své názory argumenty. Prostřednictvím dělení hodin při laboratorních pracích se bude moci využívat individuálního přístupu k žákům a lépe tak upravit tempo výuky podle stupně vývoje studentů. Zavedení exkurzí žákům zatraktivní pohled na zmíněné obory a poukáže na možnosti širokého spektra využití a uplatnění se v současném světě. Přínosem pro cílovou skupinu pedagogů je užívání vytvořené inovativní výuky v každodenní praxi ve vyučovacích hodinách. Tato forma vzdělávání zkvalitní vyučování, dá učiteli nástroj k motivaci k učení a usnadní dosažení očekávaných výstupů. Přínosem je také nepochybně zvýšení kvalifikace při využívání nových pomůcek a techniky, zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických pracovníků včetně podpory aplikace vzdělávání v oblasti nových forem práce.
Inovativní vyučování je v souladu se ŠVP a strategickými dokumenty. Nové výukové materiály budou vytvářeny a zaváděny pedagogy školy.
Projekt „Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech " schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) s registračním číslem CZ.1.07/1.128/02.0055 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Celkové alokované prostředky na projekt činí 2 598 415,45 Kč.

 

OP VK

© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist