Zápis z jednání školské rady – 29. 8. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1.      Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

2.      Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

3.      Různé

 

Průběh jednání:

1.      Mgr. Jana Holcová přivítala přítomné. 

2.      Byl předložen a projednán školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Ve školním řádu byla upravena pravidla pro používání mobilních telefonů. Školní řád byl rovněž doplněn o pravidla platná pro zaměstnance školy. 

3.      Byla předložena a projednána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019 

4.      Různé – Koncepce rozvoje školy 2019-2024,

Provozní řád základní školy, od 1.9.2019, č. j. 53/2019

Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 54/2019

Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2019 č.j. 55/2019

Rozbor hospodaření za rok 2018, rozpočet pro rok 2019

seznámení s Ročním plánem školy 2019 – 2020

seznámení s Plánem školních akcí 2019 – 2020

změny v pedagogickém sboru

nabídka kroužků ve školním roce 2019-2020

slovní hodnocení

 

5.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

 

3/2019 Byl schválen Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

4/2019 Byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018-2019

 

 Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 

Zápis z jednání školské rady – 29. 1. 2019

Přítomni: členové školské rady

Za zřizovatele: Mgr. Marcela Šplíchalová

Za zákonné zástupce žáků: Petra Žroutová, DiS.

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Holcová

host ředitelka školy: Mgr. Simona Kubešová

Program:

1. Volba předsedy a zapisovatele

2. Jednací řád

3. Různé

Průběh jednání:

1.      Paní ředitelka Mgr. Simona Kubešová přivítala přítomné. Členové školské rady podali návrhy na předsedu Mgr. Jana Holcová a zapisovatelku Mgr. Marcela Šplíchalová.

Oba návrhy byly odhlasovány.

 

2.      Byl přečten a projednán jednací řád školy.

 

3.      Byl stanoven termín jednání další školské rady.

 

Usnesení:

 

1/2019 Školská rada jednomyslně zvolila předsedu Mgr. Janu Holcovou  a zapisovatelku Mgr. Marcelu Šplíchalovou.

 

2/2019 Byl schválen nový jednací řád. Tímto pozbývá platnost jednací řád ze dne 30.9.2005 a nový nabývá účinnosti dnem 1.2.2019.

 

Příští zasedání školské rady se uskuteční v ředitelně ZŠ. Termín byl stanoven na 29.8.2019 v 16 hodin.

  

Zapsala: Mgr. Marcela Šplíchalová

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 31.8.2018

 Program: 

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 16.5.2018 

2.      Provozní řád základní školy, od 1.9.2018, č. j. 49/2018

3.      Organizační řád ZŠ, od 1.9.2018, č.j. 50/2018

4.      Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 46/2018

5.      Provozní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 47/2018

6.      Vnitřní řád školní družiny, od 1.9.2018 č.j. 45/2018

7.      Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

8.      Rozbor hospodaření za rok 2017, rozpočet pro rok 2018

9.      Vize školy

10.  seznámení s Ročním plánem školy 2018 – 2019

11.  seznámení s Plánem školních akcí 2018 – 2019

12.  změny v pedagogickém sboru

13.  nabídka kroužků ve školním roce 2018-2019

14.  vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

15.  diskuze a připomínky

 

Usnesení: 

1.      ŠR schválila Provozní řád základní školy, od 1.9.2018, č. j. 49/2018 

2.      ŠR schválila Organizační řád ZŠ, od 1.9.2018, č.j. 50/2018

3.      ŠR schválila Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 46/2018

4.      ŠR schválila Provozní řád školní jídelny, od 1.9.2018 č.j. 47/2018

5.      ŠR schválila Vnitřní řád školní družiny, od 1.9.2018 č.j. 45/2018

6.      ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018

7.        ŠR se seznámila s Vizí školy

8.      ŠR neměla připomínky k rozboru hospodaření za rok 2017, seznámila se s dosavadními výdaji
         za rok 2018

9.      ŠR se seznámila s  Ročním plánem školy 2018 – 2019

10.  ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2018 – 2019

11.  ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

12.  ŠR se seznámila s nabídka kroužků ve školním roce 2018-2019

13.  ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová
                                                                                                      
                                                                                                         
 V Trstěnici,  31.8.2018 

 

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 31.8.2017

 

 Program:

 

1.            Usnesení ze ŠR ze dne 10.11.2016

2.            Školní řád platný k 1.9.2017, č.j.61/2017

3.            Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j.62/2017

4.            Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

5.            ŠVP MŠ Poznáváme spolu svět, od 1.9.2017; č.j. 64/2017

6.            Školní řád MŠ, od 1.9.2017, č.j. 65/2017

7.            Dodatek č.1. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 66/2017  - k 1.9.2017 se doplňuje o povinnou výuku plavání

Dodatek č.2. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 67/2017 - k 1.9.2017 se upravuje kapitola Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - doplňuje se o text, který je zvýrazněn žlutě.

8.            Vize školy

9.            seznámení s Ročním plánem školy 2017 – 2018

10.          seznámení s Plánem školních akcí 2017 – 2018

11.          Organizační řád školní jídelny, od 1.9.2017

12.          Provozní  řád školní jídelny od 1.9.2017

13.          Vnitřní řád školní jídelny, od 1.9.2017

14.          změny v pedagogickém sboru

15.          nabídka kroužků ve školním roce 2017-2018

16.          vyjádření stanoviska ke slovnímu hodnocení

17.          diskuze a připomínky

Usnesení:

1.            ŠR schválila Školní řád platný k 1.9.2017, č.j.61/2017

2.            ŠR schválila Školní řád. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, č.j.62/2017

3.            ŠR se seznámila a schválila Výroční zprávu 2065-2017

4.            ŠR schválila Dodatek č.1. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 66/2017 (povinná výuka plavání)

5.            ŠR schválila Dodatek č.2. k ŠVP  ZV -  Učíme se pro život, platné od 1.9.2016, č.j. 67/2017 (Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami )

6.            ŠR se seznámila s ŠVP MŠ Poznáváme spolu svět, od 1.9.2017; č.j. 64/2017

7.            ŠR se seznámila s Školním řádem MŠ, od 1.9.2017, č.j. 65/2017

8.            ŠR se seznámila s Vizí školy

9.            ŠR se seznámila s Ročním plánem školy 2017 – 2018

10.          ŠR se seznámila s Plánem školních akcí 2017 – 2018

11.          ŠR se seznámila s Organizačním řádem školní jídelny, od 1.9.2017

12.          ŠR se seznámila s Provozním  řádem školní jídelny od 1.9.2017

13.          ŠR se seznámila s Vnitřním řádem školní jídelny, od 1.9.2017

14.          ŠR se seznámila se změnami v pedagogickém sboru

15.          ŠR se seznámila s nabídkou kroužků ve školním roce 2017-2018

16.          ŠR souhlasí se slovním hodnocením žáků s vývojovými poruchami učení a chování

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 V Trstěnici,  31.8.2017

 

 

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice ze dne 10.11.2016

 

Program:

 

1.      Usnesení ze ŠR ze dne 29.8.2016

2.      Dodatek č. 1. ke školnímu řádu: Školní řád se vzhledem k novele zákona o ochraně veřejného zdraví doplňuje o ustanovení:

 

„Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům.“

3.      Návrh rozpočtu na rok 2017

4.      diskuze a připomínky

 

Usnesení:

1.      ŠR schválila dodatek č. 1 ke školnímu řádu

                                                                                                        Zapsala: Mgr. Jana Holcová

                                                                                               

 V Trstěnici,  10.11.2016

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2020, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist