Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Termín školní příjímací zkoušky musí ředitelé středních škol stanovit do 9. dubna 2021. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Výše uvedená úprava neplatí pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií. V případě těchto oborů se uplatňuje standardní pravidlo, že uchazeči vzniká nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech, pokud podá dvě přihlášky ke vzdělávání. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Více informací na: Jednotná přijímací zkouška 2021│Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 

Místo konání přijímací zkoušky

 

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 
Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí.

 

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

 

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

 

Průběh přijímací zkoušky

 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut stejně jako v loňském školním roce.
Test z matematiky trvá 85 minut stejně jako v školním roce.

 

Vyhodnocení přijímací zkoušky

 

Ukončení příjímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je posunuto nejdříve na 19. května 2021. Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

 

Zápisové lístky

 

Prodloužen do 30. dubna 2021 byl také termín, do kterého budou našim žákům vydány zápisové lístky. Žádné další změny, které byly v minulém školním roce (zkrácená lhůta pro odevzdání zápisových lístků, nemožnost odvolání), nakonec MŠMT schváleny nebyly. Termín pro odevzdání zápisových lístků je tedy stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

12.03. 21

Aktuální změny v přijímacím řízení na SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:


1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat tento rok jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou. Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena ministerstvem na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.


Vyhlášení termínů jednotné přijímací zkoušky  

Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací
zkoušku pouze jednou.
 Tato jednotná přijímací zkouška je vyhlášena ministerstvem na pondělí 
8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání, a na úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání
šestiletých a osmiletých gymnázií

Termíny školní přijímací zkoušky stanoví ředitel, pokud ji ředitel školy stanovil v rámci
vyhlášených kritérií, v období vymezeném vyhláškou /Střední pedagogická škola/

Místo konání přijímací zkoušky

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. 
Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako
druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce
jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou
v pořadí /Střední pedagogická škola/.

Zasílání pozvánek k přijímací zkoušce

Pozvánku na řádný i náhradní termín zasílá ředitel školy, na které uchazeč koná jednotnou přijímací
zkoušku, a ředitel školy, na které uchazeč koná školní přijímací zkoušku - nejpozději  - 5 pracovních
dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu nebo 5 pracovních
dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky, - případně
10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška
nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Pozvánku zašle ředitel školy také
na emailovou adresu, pokud je uvedena na přihlášce, a zveřejní informace o termínech nejpozději
ve stejnou dobu na internetových stránkách školy.

Průběh přijímací zkoušky

Oproti běžnému průběhu dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. 
Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas).
Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Vyhodnocení přijímací zkoušky

Centrum je povinno zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky všem školám, na kterých
se uplatňuje, do 15. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a 16. června 2020 pro obory vzdělání
šestiletých a osmiletých gymnázií (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací
zkoušky). Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory a do 17. června pro obory vzdělání
šestiletých a osmiletých gymnázií 
(do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací
zkoušky) musí ředitel školy výsledky vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na
dobu 15 dnů.  

Nepřijatým uchazečům odešle ředitel školy neprodleně rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním
zašle těm uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení
o možnosti žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Odevzdání zápisového lístku

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu
pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech
vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný a to do 23. června 2020.  Pro uchazeče
o střední vzdělání v oborech vzdělání šestiletého a osmiletého gymnázia je termín pro odevzdání 
zápisového lístku do 24. června 2020.  

Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě
(stačí razítko pošty s tímto datem). 

Celý dokument naleznete zde.

 

 Přijímací zkoušky - setkání rodičů žáků 9. tříd a výchovného poradce

 

    Více informací o přijímacím řízení se dozvíte na setkání 14. listopadu 2019 před rodičovskou schůzkou, o přesném čase a učebně budete s předstihem informováni. Případně na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz , na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo na www.cermat.cz .

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Markéta Hronová

Přihláška ke vzdělávání

    - v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše

      dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a

      dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

    - přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

      30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou,

      1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky,

v uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu

 

Přijímací zkoušky

    - v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech     formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

   - výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

      - ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)

    - přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

    - každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

    - uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

    - přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky

 

Termíny konání přijímacích zkoušek

přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou 

     (v tomto šk. roce do 2. prosince 2019)

1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 

     (v tomto šk. roce do 2. března 2020)


2) přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání

 

Specifikace jednotných zkoušek

     - v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie

     - povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a               tabulky nejsou povoleny

     - chybné odpovědi nebudou penalizovány

      - střední školy budou moci zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto (únor 2017)

 

Zkušební předmět

Časový limit

Maximální počet bodů

Český jazyk a literatura

60 minut

50

Matematika

70 minut

50

 

 

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení

     - uchazeči budou hodnoceni na základě:

       výsledků dosažených v jednotných zkouškách

       hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

       výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky (bude-li stanovena)

       případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy

       uchazeče

     - pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte          lepší výsledek z každého testu

     - hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení                      uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru                vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

      - podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým             krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

Čtyřleté studium

        -        Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

        -        Gymnázium se sportovní přípravou – min. 25 bodů ze 100 možných

        -        ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných

Osmileté studium

       -        Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

 

Výsledky přijímacího řízení

     - ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle                      rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna

    - Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám nejpozději do 28. dubna

    - ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení                     uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky

    - odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení             rozhodnutí

 

Další kola přijímacího řízení

    - počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

     i bez talentové zkoušky není omezen

    - na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu

    - v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky

    - způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy

 

Informace k přijímacímu řízení

informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist