Přijímací zkoušky - setkání rodičů žáků 9. tříd a výchovného poradce

 

    Více informací o přijímacím řízení se dozvíte na setkání 14. listopadu 2019 před rodičovskou schůzkou, o přesném čase a učebně budete s předstihem informováni. Případně na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz , na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo na www.cermat.cz .

 

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Markéta Hronová

Přihláška ke vzdělávání

    - v prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše

      dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a

      dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

    - přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

      30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou,

      1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky,

v uvedených termínech musí být již přihlášky doručeny řediteli střední školy, nestačí je předat k doručení na poštu

 

Přijímací zkoušky

    - v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (ve všech     formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky

   - výjimkou jsou pouze obory vzdělání s talentovou zkouškou ze skupiny 82 Umění a užité umění a zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou

      - ředitel školy může stanovit i školní přijímací zkoušku (stanoví dva termíny jejího konání)

    - přípravu zadání testů, jejich distribuci a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

    - každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí

    - uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu

    - přijímací zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací zkoušky

 

Termíny konání přijímacích zkoušek

přihlášku podává uchazeč řediteli střední školy pro první kolo přijímacího řízení do

30. listopadu pro obory vzdělání s talentovou zkouškou 

     (v tomto šk. roce do 2. prosince 2019)

1. března pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 

     (v tomto šk. roce do 2. března 2020)


2) přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se mohou konat:

od 12. dubna do 28. dubna do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

od 22. dubna do 30. dubna do ostatních oborů vzdělání

 

Specifikace jednotných zkoušek

     - v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené, včetně úloh z konstrukční geometrie

     - povolené pomůcky – modře či černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby; kalkulačka a               tabulky nejsou povoleny

     - chybné odpovědi nebudou penalizovány

      - střední školy budou moci zorganizovat pro uchazeče přijímací zkoušky nanečisto (únor 2017)

 

Zkušební předmět

Časový limit

Maximální počet bodů

Český jazyk a literatura

60 minut

50

Matematika

70 minut

50

 

 

Hodnocení uchazečů v rámci 1. kola přijímacího řízení

     - uchazeči budou hodnoceni na základě:

       výsledků dosažených v jednotných zkouškách

       hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

       výsledku talentové zkoušky či školní přijímací zkoušky (bude-li stanovena)

       případně dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy

       uchazeče

     - pokud uchazeč koná jednotnou zkoušku dvakrát, do hodnocení přijímacího řízení se mu započte          lepší výsledek z každého testu

     - hodnocení jednotných testů z českého jazyka a z matematiky se na celkovém hodnocení                      uchazeče v rámci přijímacího řízení bude podílet minimálně 60 %, respektive 40 % u oboru                vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou

      - podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání ve středních školách zřizovaných Pardubickým             krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl následující minimální hranice:

Čtyřleté studium

        -        Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

        -        Gymnázium se sportovní přípravou – min. 25 bodů ze 100 možných

        -        ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných

Osmileté studium

       -        Gymnázium – min. 30 bodů ze 100 možných

 

Výsledky přijímacího řízení

     - ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle                      rozhodnutí o nepřijetí v období od 22. dubna do 30. dubna

    - Cermat dodá výsledky jednotných testů středním školám nejpozději do 28. dubna

    - ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení                     uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky

    - odvolání proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení             rozhodnutí

 

Další kola přijímacího řízení

    - počet přihlášek v dalších kolech přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

     i bez talentové zkoušky není omezen

    - na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou střední školu

    - v dalších kolech přijímacího řízení nebudou uchazeči konat jednotné přijímací zkoušky

    - způsob hodnocení uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení stanoví ředitel střední školy

 

Informace k přijímacímu řízení

informace k přijímacímu řízení jsou průběžně zveřejňovány na Školském portálu Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), na stránkách Pardubického kraje, MŠMT (www.msmt.cz) a Cermatu (www.cermat.cz)

 

 

Přijímací zkoušky - setkání rodičů žáků 9. tříd a výchovného poradce

      Více o přijímacím řízení se dozvíte na setkání ve čtvrtek 15.listopadu 2018 od 15 hod v 9. třídě, případně na školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz , na stránkách ministerstva školství www.msmt.cz nebo na www.cermat.cz .

 

                                                                                                        Mgr. Monika Rambousková

Specifikace jednotného testu z matematiky pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:

1. žák užívá vědomostí a dovedností při řešení úloh z oblasti číselných oborů (operace s přirozenými, celými a racionálními čísly),
2. pracuje s proměnnou (elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy) a neznámou (výpočet neznámé ze vzorce, řešení rovnic a jejich soustav),
3. zpracovává data předkládaná formou tabulek či schémat a informace obsažené v textech.
4. řeší elementární slovní úlohy a jednoduché nestandardní aplikační úlohy a problémy;
5. pracuje s geometrickými objekty (mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan),
6. provádí konstrukce rovinných útvarů,
7. řeší metrické úlohy v rovině a prostoru,
8. užívá jednotek délky, obsahu a objemu;
9. ovládá učivo nižších ročníků (viz specifikace testu pro uchazeče o osmileté a šestileté gymnázium).

 

Specifikace jednotného testu z českého jazyka a literatury pro uchazeče o čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:

1. žák ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis;

2. žák pochopí význam pojmenování, nahradí slova přejatá českými ekvivalenty, rozliší původní i přenesený význam slova, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, přiřadí k vybraným slovům synonyma a antonyma, rozezná homonyma, orientuje se ve vrstvách národního jazyka (rozliší spisovné a nespisovné jazykové prostředky), určí způsob, kterým bylo slovo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování), orientuje se ve stavbě slova (kořen, předpona, přípona, koncovka);

3. žák rozliší větu jednoduchou a souvětí, rozliší souvětí souřadné a podřadné, určí základní i rozvíjející větné členy, rozliší věty podle členitosti, určí významové poměry mezi souřadně spojenými větami/větnými členy, identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, popř. chybný větný celek opraví;

4. žák určí slovní druhy včetně neohebných slovních druhů, určí mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (včetně slovesného rodu a vidu), nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, popř. ho opraví;

5. žák rozezná hlavní myšlenku textu, rozliší fakta od názorů a hodnocení, rozezná v textu prvky manipulace a nadsázky, porovná informace z různých textů, rozliší podstatné informace od nepodstatných, prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka, graf aj.);

6. žák uspořádá text podle textové návaznosti, odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část, rozliší základní slohové postupy, rozezná znaky stylu odborného, publicistického, uměleckého a prostěsdělovacího, orientuje se v základních slohových útvarech (žádost, osobní dopis, úřední dopis, zpráva, oznámení, objednávka, strukturovaný životopis, pozvánka, článek, vypravování, líčení, popis, úvaha, výklad, charakteristika), respektuje charakter komunikační situace (najde slovo nevhodně užité vzhledem k dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším; posoudí, který text je vzhledem k dané komunikační situaci vhodnější);

7. žák používá elementární literární pojmy při rozboru literárních textů (téma, kompozice, próza, poezie, vypravěč, postava, rým, rytmus, verš, metafora, metonymie, personifikace, kontrast, přirovnání), rozezná obrazná a neobrazná pojmenování, rozliší literaturu uměleckou a věcnou, orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama) a základních literárních žánrech, prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury.

 

Výchovný poradce: Mgr. Monika Rambousková

Kontakty:       místnost: sborovna
                                   tel:  461 63 49 08   
                                   email:  rambouskovamonika@zstrstenice.cz 

Konzultační hodiny: středa 13.00 – 15.00 hod. po telefonické domluvě

Úkoly výchovného poradce:

1. Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů dětí,   
vede   kartotéku integrovaných žáků a žáků s poruchami učení i chování.

2. Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

3. Výchovný poradce je spojovacím článkem mezi rodiči a řadou institucí, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. pedagogicko psychologická poradna, speciální pedagogické centrum, sociální kurátoři, policie, lékaři).

4. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a metodikem prevence.

5. Výchovný poradce poskytuje metodickou pomoc učitelům školy.

 

Schránka důvěry

Výchovný poradce má řadu úkolů. Jedním z nich je pomáhat žákům při řešení problémů, výchovných, vzdělávacích, komunikačních, ale i osobních…

Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci. Nabízím vám tedy možnost, svěřit se mi se svým problémem a společně pak najít řešení.

Neřešený problém se může velmi často stát zdrojem dalších nepříjemností.

Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

Výchovný poradce je tu pro vás. Můžete mě kdykoli oslovit, domluvit si schůzku. Nebo můžete využít „schránky důvěry“, visí na chodbě pod schodištěm vedle IX. třídy nebo na můj e-mail rambouskovamonika@zstrstenice.cz .

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist