Žákovský parlament

Žákovský parlament

 6. setkání 16. 2. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Den bez aktovek – domluva na termínu realizace –  pátek 3.3. 2023 (Plakát – M. Smékalová 7. tř., která přednesla tento návrh)

2. Služby žáků 9. třídy o velké přestávce - Podle zástupců žáků jednotlivých tříd se služba osvědčila.

3. Velikonoční jarmark (prodejní) – charitativní akce. Většina tříd souhlasí s touto akcí a je ochotna se zapojit. Nezbývá,  než najít vhodný termín. (Termín bude prodiskutován s pedagogy).

4. Lyžařský kurz- žáci 2. stupně. Připomenutí dodržování pravidel -slušného a bezpečného chování při cestě a na lyžařském kurzu. Přejeme vám krásné počasí a nezapomenutelné zážitky!

5. Hrdá škola – webové stránky: Projekt Hrdá škola - Schools United: Sbližujeme lidi na školách– inspirace pro žáky ohledně dalších školních aktivit, které oživí školní život.

6. Stolní fotbal – žáci se budou při hře chovat slušně, nebudou křičet, dohadovat se a svým chováním rušit odpolední vyučování a výuku ZUŠ. (První přestávku zůstávají žáci ve třídě a svačí.) Pokud nebudou žáci dodržovat stanovená pravidla, omezí se používání stolního fotbalu.

7. Odchod na oběd a následující odpolední vyučování (převážně žáci 2. st.) – Žáci se obléknou před odchodem na oběd a již se nevrací zpět pro oblečení do školy před volnou hodinou. Plní pokyny dozoru (AP nebo pedagoga).

8. Pořádek ve třídách a na chodbách. Žáci si před příchodem do školy řádně očistí obuv. Nevstupují do třídy nepřezutí! Dodržují pravidla slušného chování i k nepedagogickým zaměstnancům školy!!!

9. Kreditový – motivační systém pro žáky 2. st. – společné setkání žáků s pedagogy 16. 2. 2023 ve 13:00 v enviromentální učebně.

10. Šetříme papírovými ručníky- neplýtváme!!!

11. Dotazy a podněty k řešení (žáci)

Dětské hřiště u školy: Žák 4. ročníku vznesl dotaz, zda žáci mohou využívat dětské hřiště (houpačky, prolézačky) u školy po vyučování.

Odpověď: Ano, ale musí dodržovat stanovená pravidla – vývěska před dětským hřištěm (věk, hmotnost, bezpečné a slušné chování, aj.). Nad těmito dětmi již není žádný pedagogický dohled!