Úvod / Škola / Pro budoucí školáky / Připravenost dítěte

Připravenost dítěte

Jak vybrat školní brašnu - nahlédněte zde.

Optimální a nedostačující připravenost dítěte pro vstup do 1. třídy

 Optimální připravenost Nedostačující připravenost
Dítě rozumí mluvené řeči - pokynům a různým            sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a  jednoduchých  souvětích, komunikuje s dospělými,  dokáže spontánně  popisovat různé události,  poznatky,  nápady, klade otázky, umí  vyprávět o  rodičích,  sourozencích, má přiměřeně širokou  slovní  zásobu.

Dítě chápe sdělení učitele nebo spolužáků  odlišně, než bylo myšleno, vyjadřuje se  pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých  vět, nevyjadřuje se spontánně, odpovídá  stručně, neklade další otázky k doplnění  svých znalostí, dítěti je špatně rozumět  (výslovnost), slovní zásoba je omezená.

 Důsledek pro výuku: nepochopení výkladu  učitele, učitel nerozumí odpovědím dítěte,  překážka ve vztazích s druhými dětmi.

 Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a          povolání rodičů, svůj věk. Nezná základní údaje o sobě a o svém okolí.
Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních      předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe    realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho  jiného se může situace jevit odlišně.

Dítě zatím neuvažuje logicky – je závislé na  svých přáních a okamžitých potřebách, na  fantazii, důležitý je jeho vlastní pohled na  věc.

 Důsledek pro výuku: nedostatečné  pochopení učiva, zejména v Čj, M a v  prvouce.

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky  (do 5ti), seřadí čísla od nejmenšího po největší,  vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně - málo,  méně - více, má rozvinutou paměť pro čísla.

Nedokáže počítat ani do pěti, nechápe pojem  čísla, pořadí, množství.

Důsledek pro výuku: dítě selhává zejména  v matematice, nechápe učivo.

Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu  slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví na jaké  písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen  složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.

Nedovede přesně rozlišovat zrakové či  sluchové podněty, nedovede vnímat celek  jako soubor částí, obvykle se soustředí na  nejnápadnější detail.

Důsledek pro výuku: selhává při výuce čtení  a psaní.

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné  obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá  pohyby svého těla, umí zacházet s nůžkami, držení  tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže  napodobit tvar tiskacího a psacího písma, umí popsat,  co nakreslilo.  

Dítě je obecně výrazně neobratné, křečovité  držení tužky, velký tlak na tužku, nedokáže  napodobit tvar písmen a čísel, odmítá  kreslení, vystřihování, v nakreslených tvarech  nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

 Důsledek pro výuku: selhává ve výuce 
 psaní,  kreslení, pracovní výchově,
 tělocviku.

Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat  dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům,  dokáže překonat únavu.

Dítě se obtížně soustředí, snadno se nechá  rozptýlit, často přerušuje práci, působí jako  duchem nepřítomné.

Důsledek pro výuku: nedává pozor,  nepracuje, ruší ostatní.

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je  ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi,  ochotně se podřídí autoritě.

Dítě se vyhýbá kontaktu s cizími osobami, je  stydlivé, bázlivé, závislé na rodině.

 Důsledek pro výuku: nechce chodit
 do školy,  straní se ostatních,
 nekomunikuje s učitelem.

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je  schopné odložit splnění svých přání na později,  započatou práci se snaží dokončit.Dítě obtížně kontroluje své emoce, často  jedná impulzivně a bez zábran (např. při  nezdaru rozhází všechny pastelky po zemi,  bouchá pěstí do stolu apod.), při práci nemá  výdrž, převládá zájem o hru.
Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na    společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně  se zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit  jinému dítěti.

Dítě není ochotné komunikovat s druhými      dětmi, stojí stranou, nenavazuje kontakty,  nedokáže odložit uspokojení vlastních potřeb  ve prospěch společného úkolu, při hře je  agresivní, svárlivé.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i  učiteli, znesnadňuje práci ostatním.

Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo  obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí  pokynům.

Dítě je nesamostatné, závislé na pomoci  rodičů, sourozence, pracuje jen v    bezprostředním kontaktu  a za pobízení    dospělého, nedokáže se postarat o své věci.

Důsledek pro výuku: nepracuje a neplní  pokyny bez pomoci učitele, zapomíná nebo  ztrácí pomůcky.

Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům  dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe  nutnost řádu a pravidel.

Dítě je neposlušné, neumí se chovat, odmítá  vyhovět pokynům.

Důsledek pro výuku: konflikty s dětmi i  učiteli.

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do  školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci,  klade hodně otázek.

Dítě se o školu nezajímá, rádo si hraje,  neprojevuje zájem o rozšiřování znalostí a  vědění, neklade otázky.

Důsledek pro výuku: učivo ho nebaví,  nedává pozor, není motivováno k lepším  výkonům.