Úvod / Jídelna / Vnitřní řád

Vnitřní řád školní jídelny

1. Úvodní část

1.1. Vnitřní řád upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a všech     pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění     bezpečnosti a ochrany zdraví,  ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků určenému ke stravování dětí, zaměstnanců školy a ostatních strávníků.

1.2. Vnitřní řád je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě   nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.

1.3. Vnitřní řád je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 137/2004 Sb.,  o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových  organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů

 2. Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

- děti mateřské školy - přesnídávky, obědy, svačiny

- obědy pro žáky základní školy

- obědy pro vlastní zaměstnance

- obědy pro cizí strávníky

3. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými       zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci.

 3.1.   Práva dětí a žáků

- děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně

- žáci základní školy mají právo na jeden oběd denně

- mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti a žáky nenutíme k dojídání jídla

 - děti a žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí

- mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým       násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy  toxikománií

- zaměstnanci základní a mateřské školy mají právo na jeden oběd

3.2.  Povinnosti dětí a žáků

- děti a žáci dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování (předškoláci používají příbor)

 - zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařek

 - dodržují základní hygienická pravidla

- děti a žáci se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování

3.3.  Práva a povinnosti zákonných zástupců

- zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podměty k práci školní jídelny u vedoucí stravování nebo ředitelky školy

- zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte

3.4. Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, pedagogickými    pracovníky a provozními zaměstnanci

- učitelka vydává dětem, žákům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které       bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření

- informace, které zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni  pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

4.  Podmínky pro poskytování stravy

 Dítě v MŠ může odebírat přesnídávku, oběd a svačinu. Žák v základní škole může odebírat oběd.  Zaměstnanci mohou odebírat oběd.

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena 
karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době od 11 do 11.30 h.

5.  Odhlašování

Provádí se každý pracovní den v době od 6:30 hodin do 14:30 hodin osobně či telefonicky na čísle 604 169 373 nebo formou SMS na toto tel. číslo. Pro daný den se oběd odhlašuje od 6.30 do 7.00 hodin.

6.  Odnášení stravy

Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního   stravování. Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované   nepřítomnosti strávníka (dítěte nebo žáka) v zařízení (který se podle vyhlášky o školním stravování   107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení. V   tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu dětem MŠ a žákům ZŠ ve ŠJ pouze v době od    11:00 do 11:30 hod.   a to do vlastních jídlonosičů a  nádob určených přepravě stravy (strava nebude   vydána do kelímků nebo sklenic nebo nádob znečištěných). Bude-li však strávník nemocen několik  dní, pak od druhého dne jeho nemoci, kdy nebude přítomen ve škole nebo v MŠ, se už nejedná o    školní stravování (s odkazem na § 122 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.) a právnická osoba vykonávající činnost školní jídelny bude strávníkovi účtovat částku ve výši plné úplaty za toto jídlo.

Školní jídelna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Obědy jsou určeny k   okamžité  spotřebě! Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

7.  Organizace provozu

7.1. MŠ a ZŠ učí děti a žáky správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba
jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění             spotřebního koše. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou                 na  týden dopředu. Je vyvěšen v MŠ i ZŠ na nástěnce a ve školní jídelně. Na webu školy 
www.zstrstenice.cz je odkaz na jídelníčky.

7.2. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU je zveřejněn seznam alergenů na nástěnkách a  webových stránkách školy.

7.3. Za dodržování hygienických předpisů zodpovídají pracovnice školní jídelny. Při podávání jídel ve třídě MŠ dohlíží na dětské strávníky učitelky, ve škole na žáky dohlíží učitelé. Za čistotu stolů a podlah zodpovídá v MŠ uklízečka a v ZŠ pracovnice ŠJ.

7.4.  Provoz zajišťují kuchařka, vedoucí školní jídelny a pomocná kuchařka. Strava je             připravována ve školní kuchyni a do MŠ je převezena v 11.30 hodin v termoboxech. Žáci ZŠ se 
stravují ve školní jídelně. Přesnídávka se podává od 8:00 do 9:00 hodin. Děti se obsluhují samy. 
Oběd   se podává dětem v MŠ od 11:45 do 12:15. Polévku i hlavní jídlo dětem vydává expedientka. 
Použité nádobí se vrací zpět na vozík k tomuto účelu určený. Odpolední svačina se podává od 14:15  do 14.45 hod., děti se obsluhují samy.
 

Celý den je zajištěn pitný režim (ovocné a bylinkové čaje, voda), pro který je ve třídě     vyčleněn prostor. Děti se obsluhují samy nebo za pomoci učitelky.

V základní škole se obědy vydávají od 11:30 do 13:00 hod. Ve škole si žáci polévku i hlavní chod nosí od výdejního okénka. Použité nádobí odkládají na vyhrazené místo.

Mytí kuchyňského nádobí se provádí v kuchyni, nádobí, které se používá ke stravování v MŠ se myje ve školní kuchyňce. Úklid kuchyně, školní kuchyňky,  přípraven a skladů zajišťují 
pracovnice kuchyně.

Cizím strávníkům se obědy vydávají do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 do 11:30 hod.      

8.  Cena stravy

Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny, tj. finanční normativ. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin 1. a 2. Případné změny cen se budou řešit dodatkem.

Finanční norma (cena potravin):

 Žáci ZŠ

            1. skupina          7 – 10 let       28,00 Kč

            2. skupina        11 – 14 let       30,00 Kč

            3. skupina        15 a více let   32,00 Kč

 Děti MŠ

 

1. skupina

3 – 6 let

2. skupina

předškoláci

Zaměstnanci

Cizí strávníci

Přesnídávka

9,00

9,00

 

 

Oběd

26,00

28,00

32,00

75,00

Svačina

9,00

9,00

 

 

Cena celkem

44,00

46,00

32,00

75,00

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle skupin 1., 2. a 3.

9.  Platby stravy

Platbu za obědy je možné provádět bezhotovostním způsobem nebo v hotovosti.

V případě zájmu o platbu stravného bezhotovostním způsobem bude částka za odebranou stravu stržena z  účtu na základě měsíčního vyúčtování a skutečné konzumace.

Forma platby: INKASO

Strávník nebo zákonný zástupce předá do kanceláře ŠJ platné číslo účtu a doklad o provedeném souhlasu s inkasem v peněžním ústavu nejpozději do 20.9. daného školního roku.

            Svolení v peněžním ústavu je třeba nastavit v tomto limitu:
            za 1 dítě v MŠ – 1 100,- Kč 
            za 1 dítě v ZŠ – 800,- Kč
            za 1 dospělého strávníka – 800,- Kč

Účet školy, na který bude hrazena platba: 280 800 706/0300

V září všichni strávníci složí do 20.9. v kanceláři ŠJ v hotovosti zálohu na stravování v této výši:
             za 1 dítě v MŠ – 1100,- Kč 
             za 1 dítě v ZŠ – 800,- Kč
             za 1 dospělého strávníka – 800,- Kč


Od října se budou obědy za kalendářní měsíc platit v hotovosti v kanceláři ŠJ první 3 pracovní dny v měsíci nebo bude platba za obědy stržena prostřednictvím INKASA v průběhu prvních 5 dnů  v měsíci. Vyrovnání přeplatků bude provedeno na konci školního roku.

První den v měsíci obdrží každý strávník lísteček s informací všech údajů o platbě stravného.

Placení zaměstnanců a cizích strávníků probíhá oběma způsoby ve stejných dnech následujícího měsíce podle počtu odebraných obědů v předcházejícím měsíci.

 

10.  Bezpečnost a ochrana zdraví

10.1.    Za bezpečnost dětí v MŠ a žáku v ZŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu  stravování dětí a žáků.

10.2.   V případě úrazu učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následného lékařského   vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informování bezodkladně. Každý úraz učitelka zaznamená do knihy úrazů a oznámí ředitelce školy.

10.3.  V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ v souladu s hygienickými předpisy,  dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit  se pokynů personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět rasismu a šikany.

Závěrečné ustanovení:

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: J. Siglová (vedoucí stravování)