Úvod / Jídelna / Provozní řád

Provozní řád školní jídelny

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 1. Obědy pro cizí strávníky se vydávají od 11.00 do 11.30 hodin. Obědy pro žáky a dospělé strávníky se vydávají od 11.30 do 13.00 hodin.
 2. V době nemoci dítěte lze odebrat oběd pouze 1. den.
 3. Vyučující poslední dopolední vyučovací hodiny odvádí žáky do šatny. Před vstupem do objektu jídelny vyučující rozpustí ty žáky, kteří odcházejí na oběd domů. Žáci přicházejí do jídelny šatnou. Zde si odloží svrchní oděv, tašky a jiné školní pomůcky. Podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny, kde si důkladně umyjí ruce.
 4. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dozor.
 5. Žáci si po vstupu do jídelny vezmou na určeném místě tác, příbor a vyzvednou si polévku spolu s hlavním jídlem. Poté zasednou k vyhrazeným stolům.
 6. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 7. Při přenosu jídla se žáci chovají ukázněně, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu.
 8. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostorů školy.
 9. Použité nádobí uloží na určené místo.
 10. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dozor dbá nad bezpečností stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, upadnuvší jídlo apod.), učiní dozor nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících žáků. Ihned nechá podlahu vytřít a osušit.
 11. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně, ohlásí pedagogický dozor tuto událost vedoucímu školní jídelny, který poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz řediteli školy, do které žák dochází. Ředitel školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.
 12. V září všichni strávníci složí v kanceláři ŠJ zálohu v hotovosti ve výši 1 100,- Kč za dítě v MŠ, 800,- Kč za dítě v ZŠ, 800,- Kč za dospělého strávníka.
 13. Obědy za daný měsíc se budou platit v hotovosti v kanceláři školní jídelny první tři pracovní dny následujícího měsíce. Obědy je možné rovněž platit bezhotovostním způsobem prostřednictvím inkasa. Vyrovnání přeplatků bude provedeno na konci školního roku.
 14. Žák je povinen při nepřítomnosti ve škole si oběd odhlásit.
 15. Obědy je možné odhlásit osobně nebo telefonicky den předem do 13.30 h nebo nejpozději ráno od 6.30 do 7.00 h hodin v kanceláři školní jídelny (tel.č. 604 169 373).

 V Trstěnici dne   25.8.2022