Úvod / Družina / Vnitřní řád ŠD

Řád ŠD

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy, příspěvková organizace

se sídlem  Trstěnice 12, 569 57

 
VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
Č.j.:                                                                     
Vypracoval:Hana Frajdlová,  vychovatelka ŠD
Schválil:Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:25.8.2020
Školská rada projednala dne:31.8.2020
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:1.9.2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. 
  

 Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

 Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

 Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně, 
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy, 
- nesmí být vydána se zpětnou účinností, 
- vzniká na dobu neurčitou.

 Poslání školní družiny

 Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žák má právo

a)  na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

b)  na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství

c)  na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

d)  má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině

e)  každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

Žák má povinnost

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo

 vnitřním řádem

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

f) každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 Práva zákonných zástupců žáků

a) mají právo se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání jejich dítěte. Mají také právo na zabezpečení přístupu k informacím.

b) mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky nebo u ředitelky školy.

c) mají  právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky

 Povinnosti zákonných zástupců žáků

a) řádně a pravdivě vyplnit přihlášku do školní družiny (zápisní lístek), doložit nepřítomnost žáka žádostí o uvolnění (jméno, datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce).

b) mají povinnost informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka, nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti školní družiny

c) zajistit stravování a pitný režim žáka vzhledem k jeho délce pobytu ve školní družině

d) respektovat provozní dobu školní družiny

 Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

Povinnosti pedagogických pracovníků 

Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

1. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá  pokynů pedagogických a provozních  pracovníků, dodržuje školní řád školy  a odborných učeben.

 2. Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Žáka je možné odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).     

 3. Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 4. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).   

 5. Žák nenosí do družiny cenné předměty a předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za jejich ztrátu či poškození nenese ŠD odpovědnost.

 6. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem ředitel vyloučí žáka ze školského zařízení.

 7. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vychovatelky.

 8. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.

9. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 10. Žák zdraví v budově a na akcích školní družiny pracovníky školy srozumitelným pozdravem. Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví.

 2. Provoz a vnitřní režim školy

 Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 2.1 Ve školní družině zajišťuje vychovatelka přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

 2.2 O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Převyšuje-li zájem o umístění do ŠD kapacitu ŠD, postupujeme podle kritérií, která jsou přílohou č.1 tohoto řádu.

 2.3 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové  a další podobné činností spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonný zástupce družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

 2.4. Přihlášení žáků do ŠD se uskutečňuje prostřednictvím zápisních lístků. Odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.

 2.5. V docházkovém sešitě se zaznamenává docházka nepravidelně chodících žáků (příchod-odchod).

  2.6 Úplata za ŠD se na základě rozhodnutí zřizovatele nevybírá. 

3. Organizace činnosti

 3. 1 Provozní doba ŠD je: od 11.30 do 16.40 hodin pondělí - pátek                                     

Odchody dětí na autobus jsou stanoveny takto:

směrem na Litomyšl ve 12.45 h (odjezd autobusu 12.58 h od školy)

ve 14.45 h (odjezd autobusu 14.57 h od školy)
v 15.30 h (odjezd autobusu 15.44 h ze zastávky U Sajdlových)
v 16.30 h (odjezd autobusu 16.47 h ze zastávky U Sajdlových)

směrem na Svitavy ve13.00 h (odjezd autobusu ve 13.10 h od školy)

ve 13.55 h (odjezd autobusu 14.12 h ze zastávky U Sajdlových)
v 15.00 h (odjezd autobusu 15.10 h od školy)
v 15.55 h (odjezd autobusu 16.12 h ze zastávky U Sajdlových)

3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

a)      na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b)      na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního  
   úřadu,

c)      požádá o pomoc Policii ČR, 

 3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti v místnosti ŠD max. 30 žáků, při pobytu na školním hřišti, při vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem, max. 25 žáků, při vyšším počtu 2 pedagogičtí pracovníci nebo 1 pedagog a 1 zletilá osoba.

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.

 3.4 Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední  hodinu, příp. jí pověřená asistentka pedagoga.

 3. 5 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.

 3. 6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování především formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

  • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavuzařazují se nejčastěji po obědě,  a dále dle potřeby kdykoliv během dne, jde o  klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti, odpočinek na koberci apod.
  • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní 
    s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
  • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o  řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
  • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností,není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 3. 7 Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech - místnost ŠD, tělocvična, počítačová učebna, cvičná školní kuchyňka - a na školním hřišti.

 3. 8 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.

 3. 9 V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován   provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. O prázdninách lze přijmout i žáky z jiných škol. Vychovatelka ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD předá potřebné informace, zákonní zástupci  své dítě přihlašují písemně. ŠD  je uzavřena, pokud je počet  přihlášených žáků nižší než sedm. Provoz školní jídelny není  zajištěn.

 3. 10 V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost  školní družiny zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika.

 3. 11. Rozsah denního provozu projednává  ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.

 3. 12 ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

3.13 Pitný režim zajišťuje vychovatelka dohlížením na děti, které mají právo využívat nápoje zajišťované školní jídelnou (především v jarních a letních měsících) nebo si mohou přinést vlastní nápoje.

  4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provede o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

  4.4. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za žáky v době dané   rozvrhem činnosti družiny. 

 4.5. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola do počtu 25 dětí vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem, nad 25 dětí 2 pedagogickými pracovníky nebo 1 pedagogem a 1 zletilou osobou.

 4.6. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, poč. učebna, cvičná kuchyňka,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knize.

 5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

 5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.     

 6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

 6.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 7. Dokumentace

 V družině se vede tato dokumentace:                

a)      písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

b)      třídní kniha - přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků,

c)      celoroční plán činnosti,

d)      roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,

e)      vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,

f)       kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků.

 8. Závěrečná ustanovení

1.       Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen  
               zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.

2.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí   
   Spisovým řádem školy.

3.      Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.

4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9. 2020

 V Trstěnici dne: 25.8. 2020
Mgr. Simona Kubešová
ředitelka školy