Žákovský parlament

Žákovský parlament

 8. setkání 25. 4. 2023

Přítomni: zástupci jednotlivých tříd, ředitelka školy Mgr. Simona Kubešová, metodik prevence Mgr. Šárka Dufková

Program:

1. Plánované akce a programy

25.4. 2023 – Program všeobecné primární prevence – Přátelství a láska, Acet ČR

Právě probíhající program – reflexe žáků: Výborné hodnocení programu a lektora

27.4. 2023 – Den Země (úklid v obci a okolí školy), Zástupci tříd byli seznámeni s programem. Bližší informace žákům poskytnou třídní učitelé nebo Mgr. M. Hronová

18.5. 2023 – Program všeobecné primární prevence – Dopravní výchova (MěÚ Litomyšl – Dopravní odbor) Jedná se již o 2. část tohoto programu. Žáci budou psát test a prokážou praktické dovednosti v jízdě na kole pro získání průkazu cyklisty.

2. Poděkování za:

Prodejní velikonoční jarmark (4.4. 2023)

Výtěžek bude použit na charitativní účely- pomoc Anielce.

Předání šeku proběhne ve škole za přítomnosti p. Pokorné z Nadačního fondu manželů Pokorných

Pomoc pří zápisu do 1. třídy

Žáci z II. stupně pomáhali pedagogům při zápisu do 1. třídy. Budoucí prvňáčky přivítali v kostýmech pohádkových bytostí, připravili si pro ně tematické pohádkové úkoly na jednotlivých stanovištích a nezapomněli ani na malé pohoštění pro žáčky i rodiče.

Žáci obdrží za svou účast kredity pro třídu.

3. Připomenutí slušného a bezpečného chování, udržování pořádku v šatnách a ve třídách. Vyhodnocení služby 9. třídy o velké přestávce – služba se jeví jako přínosná.

4. Připravovaná objednávka nových preventivních programů.

Reflexe již zrealizovaných programů, připomínky žáků k jednotlivým programům a vybídnutí k tématům, která by žáci v příštím roce uvítali.

Hodnocení programů zástupci tříd: 1. Acet ČR, 2. Policie ČR a SVP Alfa Svitavy, 3. PPP a SPC Ústí nad Orlicí

5. Dotazy a podněty k řešení (žáci):

Nebyly vzneseny.