15.03. 21

 

Schůzka školské rady při ZŠ a MŠ Trstěnice 11. 3. 2021 od 17 hodin

 

Přítomní členové školské rady:

Předseda:        Jana Holcová (zástupce učitelů)

Členové:         Petra Žroutová (zástupce rodičů – připojena online)

Marcela Šplíchalová (zástupce zřizovatele)

 

Hosté:             Simona Kubešová, ředitelka ZŠ a MŠ Trstěnice

                        Roman Kmošek, starosta obce

Hosté připojeni online:

                        Silvia Kadidlová, učitelka

                        Jan Chadima, učitel

                        Markéta Hronová, učitelka

                        Monika Havelková, asistentka pedagoga

                        Lucie Vopařilová, asistentka pedagoga

                        Šárka Lorencová, asistentka pedagoga

 

Program jednání:

-          připomínky k distanční výuce na ZŠ a MŠ Trstěnice

-          připomínky k péči o děti rodičů vybraných profesí, které školu navštěvovaly v týdnu 1.3.- 5.3. 2021

-          připomínky ke komunikaci školy s rodiči

Schůzi zahájila M Šplíchalová.

Distanční výuka pro 1., 2. a 3. třídu začala 1. března 2021, 4. a 5. třída je na distanční výuce od října 2020. Většina rodičů prvního stupně je s výukou spokojena, vyhovuje jim komunikace s učiteli, množství zadávané práce, kontrola a četnost zadávání úkolů. Připomínkován byl počet online hodin, někteří rodiče by uvítali jejich navýšení a změnu formátu, ve kterém je zadávána práce navíc.

Připomínky byly vzaty na vědomí. Paní ředitelka S. Kubešová a tř. učitelka J. Holcová uvedly, že situaci promyslí a zváží možnost nastavení individuálních konzultací pro děti prvního stupně s vyučujícími.

 

 

 

Žáci 2. stupně jsou na distanční výuce od října 2020, s výjimkou prosince 2020, kdy probíhala střídavá prezenční výuka. Připomínky k výuce uvádí M. Šplíchalová (rodič dítěte v 8. třídě). Důrazně připomínkovány byly:

-          nedostatečná délka online hodin

-          nekvalitní, nedostatečné či přehnaně náročné informace a studijní materiály poskytované žákům 2. stupně

-          náplň práce konzultačních hodin v předmětech D, Z, OV, kdy je zadáváno málo práce, na nízké úrovni

-          nevhodné zvukové doprovody při výuce

Všechny připomínky byly konfrontovány a konzultovány s online přítomnými učiteli. Na zajištění nápravy a zvýšení kvality výuky bude, dle paní ředitelky S. Kubešové, dohlédnuto a bude zjednána náprava, vycházející z možností a schopností jednotlivých učitelů.

Další připomínky, které byly v řešení, se týkaly chodu školy v prvním týdnu distanční výuky. Školu navštěvovaly děti rodičů potřebných profesí.

Připomínkováno bylo:

-          nevhodné umísťování dětí při online výuce po dvou k jednomu zařízení

-          nedostatečný dohled a kontrola nad dětmi a nad jejich vypracovanými úkoly

-          nevhodné a málo vstřícné chování paní asistentek v komunikaci s dětmi

Připomínky vzešly ze stran rodičů i ze strany pana starosty R. Kmoška. Uvedl, že pro obec jsou škola a udržení mladých rodin v obci jednou z priorit. Do školního areálu a vybavení školy obec investovala od roku 2018 7 mil. Kč, proto je pro něj takový přístup pracovníků školy nepřijatelný. Požaduje, aby se asistentky chovaly k dětem vstřícně.

Celá situace byla řešena již na poradě 5.3. 2021. Rodičům byl zaslán emailem dopis s popisem povinností školy v takovéto situaci. V dopise nebyla rodiči ani panem starostou shledána potřebná vstřícnost a porozumění. Někteří rodiče na situaci reagovali vstupem na OČR nebo ponecháním potomků v péči rodinných příslušníků. Od 8.3. 2021 došlo k nápravě jak při zajištění online hodin – děti sedí každý u jednoho tabletu, tak i k větší vstřícnosti směrem k dětem i jejich rodičům. Během schůze došlo ke konfrontaci celé situace s online přítomnými p. asistentkami a ostatními přítomnými.

Poslední bod jednání se týkal nedostačující a nevhodné komunikace školy a některých třídních učitelů s rodiči. Problémy se projevily při zavádění nové aplikace Bakaláři. Rodiče podle p. Šplíchalové nedostali potřebné informace k instalaci ani k důvodu a používání dané aplikace. Dále p. Šplíchalová vznesla prosbu, aby komunikace ohledně preventivních programů a dalšího dění školy probíhala ve stejném duchu informovanosti, jako se tak dělo, při prezenční výuce.

Roman Kmošek a M. Šplíchalová požadují, aby škola veškeré připomínky vzala na vědomí a zjednala jejich nápravu.

Paní ředitelka a přítomní učitelé souhlasili.

Schůzka skončila: 18:40 hodin

Zapsala: J. Holcová

Ověřily: P. Žroutová

               M. Šplíchalová

 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist