08.09. 12Kontakty

Telefonická pomoc dětem 116 111

pomocinkabezpeci.cz      chat: linka bezpeci.cz

Toto číslo je shodné pro dětské linky důvěry v celé Evropě. Volání je ZDARMA z pevných i mobilních telefonů.

Rodičovská linka 840 111 234

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne

pondělí, středa a pátek: 13 – 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 – 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta – pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

* jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.;
* kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.;
* jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.;
* jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy;
* poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.
Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.

Zdroj: www.linkabezpeci.cz

 

 

 

Pedagogicko-psychologická poradna - profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí pomoc při výběru školy studiem tzv. profesní orientace.

Jedná se o písemné testy a řízené rozhovory psychologa s žákem a rodiči, při kterých se posuzují schopnosti žáka, osobnostní předpoklady žáka a kariérová anamnéza.

Testy profesní orientace zatím provádí poradna zdarma.

 

Konzultace na Úřadu práce

Dalším vodítkem při výběru školy - budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o nabízených oborech a především o žádaných profesích a o profesích nepotřebných.

Žáky navštíví pracovník IPS (informační a poradenské středisko) při úřadu práce v rámci výuky, aby se seznámili s tímto pracovištěm. Mohou ho potom také navštívit sami dle svých potřeb, popř. s rodiči, kamarády apod.

 

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc

 

 

 

 

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 

Přehled škol celé republiky najdete na www.atlasskolstvi.cz .

Přehled škol Pardubického kraje mají žáci k dispozici v tištěné podobě - brožura Atlas školství, kterou si mohou zapůjčit u výchovného poradce.

Ve škole mají žáci nabídky různých škol a důležité informace vyvěšeny na nástěnce výchovného poradce (přízemí učebnového pavilonu).

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání,

·  vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,

·  je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)

·  je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),

·  velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).


Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

·  informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,

·  filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,

·  poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,

·  údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol. Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

 

Na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore najdete aktuální informace v legislativě týkající se přijímání na střední školy.

 

Na www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost najdete informace týkající se přijímání na střední školy v pardubickém kraji.

 

 

 

««« | 1 | 2 | 3 | »»»
 
© 2021, www.zstrstenice.cz, PPSU s.r.o. | xhtml 1.0, css valid
TOPlist