Zápis do MŠ na rok 2022-2023

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022 – 2023

Dne 5. května 2022 od 10:00 do 15:00 hodin

Žádost o přijetí dítěte si můžete vyzvednout v MŠ v době od 7:30 do 15:30 hodin.

K zápisu přineste vyplněnou žádost (potvrzenou lékařem), rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší 5 let věku (pokud již nechodí do MŠ).

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na tel: 739 743 568 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. 

 I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením 

KritériumBodové ohodnocení 
Trvalý pobyt dítěte*Trvalý pobyt v obci4
Trvalý pobyt ve smluvních obcích2 
Trvalý pobyt v jiné obci1 
Věk dítěte do 31.8.2022**2 roky věku0
3 roky věku2 
4 roky věku3 
5 let věku5 
Součet bodů  
Individuální situace dítěteMateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte1
Zaměstnanost matky1 
Dítě se hlásí k celodennímu provozu1 
Opakované podání žádosti1 
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 
Součet bodů  
Celkový součet bodů  

   * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění

 k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

  ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

V případě rovnosti bodů bude přihlédnuto k individuální situaci dítěte nebo se situace bude řešit losováním a jeho podmínky stanoví ředitelka školy.

 III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Mgr. Simona Kubešová, 
ředitelka školy