Úvod / Škola / Projekty / INTERES

INTERES

Naše škola se zapojila do vzdělávacího projektu INTERES, financovaného z peněz EU na základě výzvy č.51 MŠMT

Partner projektu: Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Poslání projektu:

Do pro­jektu jsou za­poje­ny má­lotří­dní ZŠ a v me­nší mí­ře též ZŠ a SŠ ve mě­stech jako při­roze­ná vzděláva­cí ce­ntra pro me­nší ško­ly, s cí­lem za­chovat tě­mto ško­lám tento sta­tus ta­ké po sko­nčení projektu­. Zá­roveň je vytvá­řen zna­lostní po­rtál pro ro­zvoj odbo­rné pe­dago­gické ko­muni­ty i nad rá­mec pa­rtne­rských škol pro­jektu­.

Výzva č. 51 MŠMT:

Výzva OP VK (operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost) č. 51 je za­měře­na na      zvýše­ní ko­mpete­ncí pe­dago­gických pra­covní­ků zá­kladní­ch a stře­dních škol při inte­graci                 info­rmační­ch a komuni­kační­ch te­chno­logií (ICT) do výu­ky. Zá­měrem výzvy je smě­řovat po­dporu pri­márně do menších zá­kladní­ch ško­l, kte­ré ma­jí mé­ně než 200 žá­ků a kte­rých je v ČR ví­ce než 50%. Mo­žnost těchto škol za­pojit se do DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) je z rů­zných dů­vodů ome­zená. Zá­měrem je akti­vizo­vat a po­dpořit i tyto ško­ly s ho­rším pří­stupem k finančním zdro­jům.

Projekt byl zahájen 22.10.2014, ukončen bude 31.7.2015

PLÁN PROJEKTU

učitelé zapojení do projektu projdou v období leden 2015 – květen 2015 několika odbornými semináři:

1. Seminář „Co máme“ 

  • seminář zaměřený na práci se stávajícím zařízením (PC, TABLET)

2. Seminář „Co chceme“

  • seminář k práci s novým, dotykovým zařízením

3. Seminář „Jak učit s dotykovým zařízením“

  • seminář zaměřený na zařazení nových dotykových zařízení do výuky

Po celou dobu projektu budou probíhat odborné on-line webinářové konference a I-learningové kurzy pro zapojené učitele pořádané Filozofickou fakultou MU Brno.