Funkce a úkoly

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, tedy v našem případě Obecní úřad Trstěnice, který zároveň  stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Na základě rozhodnutí OÚ Trstěnice má školská rada tři členy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci  školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Úkolem ředitele školy je zajistit v souladu s volebním řádem  uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady jsou 3 roky a jednání se uskuteční  minimálně dvakrát ročně.

Úkoly školské rady

a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzděláváních programů a jejich následnému  uskutečňování,                       

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů  rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje  se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.