Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Trstěnice stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením 

KritériumBodové ohodnocení 
Trvalý pobyt dítěte*  
Trvalý pobyt v obci 4
Trvalý pobyt ve smluvních obcích 2
Trvalý pobyt v jiné obci 1
Věk dítěte do 31.8.2023**  
2 roky věku 0
3 roky věku 2
4 roky věku 3
5 let věku 5
Individuální situace dítěte  
Mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte 1
Dítě se hlásí k celodennímu provozu 1
Opakované podání žádosti 1
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 3
   

   * Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

  ** Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

III. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.

Mgr. Simona Kubešová, ředitelka školy

V Trstěnici 9.4.2023