Úvod / Družina / ŠVP ŠD / ŠVP ŠD

ŠVP ŠD

Školní vzdělávací program pro ŠD

Svět kolem nás

Č.j. : 33/2020

Základní škola a mateřská škola Trstěnice, okres Svitavy

       Trstěnice 12, 569 57

       Ředitelka: Mgr. Simona Kubešová

       Vychovatelka ŠD: Hana Frajdlová

       Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2020

 

       V Trstěnici 25. 8. 2020                            Mgr. Simona  Kubešová,                                                                            ředitelka školy  

 

Hlavní cíle ŠVP pro školní družinu

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle dané školským zákonem:

-          rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznání

-          osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

-          získávání  osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se, jako samostatná osobnost                    působící na své okolí

-          ŠD umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování

-          výchova k smysluplnému využívání volného času

-          vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování  volného času

-          získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházejících ze zásad             trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví

  

Obsah a časový plán vzdělávání

Tento vzdělávací plán  je sestaven  na dobu jednoho vzdělávacího cyklu.

Obsahuje výběr činností, ze kterých vychovatelka čerpá podle aktuálního složení žáků oddělení. Pro jednotlivé náměty se počítá s průběžným působením vychovatelky, s činnostmi vyplývajícími z týdenní skladby zaměstnání i s příležitostnými akcemi.

Charakteristika zařízení

Školní družina má jedno smíšené oddělení s kapacitou 30 žáků. Vzhledem ke kapacitě a provozu školní družiny zde vykonává činnost jedna vychovatelka. Provoz školní družiny je pondělí – pátek od 11.30 h do 16.40 h.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 Obecné zásady:

-          Nikdy nenechávat žáky bez dozoru, o všech žácích mít potřebný přehled.

-          Zajistit úpravu oblečení žáků vzhledem k bezpečnosti – zavázané tkaničky, zapnuté boty,                 přiměřenost oblečení apod.

-          Řádně zabezpečit uložení věcí a pomůcek.

-          Dbát na bezpečnostní opatření při manipulaci s předměty, pomůckami, aby nedošlo                         k úrazu žáků ani dospělých (skleněné předměty, nůžky, štětce, žehlička, pájecí pistole, ostré             předměty).

-          Větrat a otvírat okna jen v přítomnosti vychovatelky, zákaz vyklánění z oken.

-          Zabezpečení elektrické zásuvky krytem, při činnosti lze používat spotřebiče z majetku školy,             které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika.

-          Vychovatelka dbá na uzamykání dveří v oddělení.

-          Vychovatelka je povinna dodržovat vnitřní řád školní družiny.

Zásady bezpečnosti pro pobyt žáků:

     1.    v budově          

                                     - klidná chůze na chodbě, šatně a schodišti, neklouzat se, nesjíždět                                                             po  zábradlí, nestoupat na židle, stoly a jiný nábytek

                                      - použití WC jednotlivě po dovolení vychovatelky

                                      - ukládání zapůjčených věcí na své místo

                                      - pozor na ostré hrany nábytku,

                                      - kamarádské vztahy, šetrné zacházení s hračkami a pomůckami

     2.   na hřišti              

                                      - vhodné oblečení (odkládají náramky, klíčenky,….), služba na pomůcky

                                      - spořádaný přesun na hřiště

                                      - vymezení prostoru pro činnost žáků

                                      - neustálá kontrola všech žáků (nesmí po ničem šplhat, svazovat se,                                                         běhat pro míč na silnici, nevyhazovat písek)

                                      - nebezpečí úrazu při pádu fotbalových bran

   3.   přecházení do školní jídelny a stravování

                                      - spořádaný přesun do školní jídelny (neběhat)

                                      -  hygiena, správné stolování, klidný pohyb v jídelně (mokrá podlaha,    

                                          rozbité nádobí)

                   

Neopomenutelným bodem při výchově malých žáků  je i  nutnost žáky dobře připravit na to, jak mají správně i přiměřeně reagovat na mimořádné situace v době ohrožení. Do naší výchovné práce zařazujeme také přípravu na nebezpečné události, mezi které patří nebezpečí vody, ohně, ptačí chřipky, cizí osoby, bloudění, atd.

Veškerá zranění ošetřit nebo zajistit odborné ošetření. Úrazy zaznamenat do knihy úrazů ve sborovně. Školní družina je vybavena lékárničkou pro první pomoc.

             Formy a obsah ve školní družině

     Při tvorbě vzdělávacího programu má být uplatňován tzv. kurikurální přístup. Vlastní pojem kurikulum zahrnuje jak samostatný vzdělávací program, tak i průběh pedagogického působení a jeho obsah včetně kompetencí, které žáci získávají, ale i plánování činnosti a hodnocení. Následně můžeme mluvit o kurikulu v různých rovinách: zamyšlené – plánované, realizované ve školském subjektu, osvojené a projevené v kompetencích žáků.

     Činnosti v ŠD jsou tedy zejména činnosti pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit. Školní družina umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Všechny tyto okruhy náplně ŠD bychom měli chápat v co nejširším smyslu slova. Základním prostředkem je hra a vytváření zážitků.

     V práci ve školní družině zohledníme zejména některé požadavky na pedagogiku volného                času: 

         a) požadavek pedagogického ovlivňování volného času

         b) požadavek dobrovolnosti

         c) požadavek zajímavosti a zájmovosti

         d) požadavek aktivity (vhodná motivace)

         e) požadavek citlivosti a citovosti

         f) požadavek seberealizace.

     Činnost školní družiny by měla ústit v získávání určitých kompetencí (schopností).

-          Kompetence k učení: učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své

      výkony, učí se nejenom spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně 

      odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, získané zkušenosti uplatňuje v praktických

      situacích a dalším učení.

-          Kompetence k řešení problémů: všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací

      k řešení dalších problémů a situací, při řešení situací užívá logických, matematických i

      empirických postupů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje

      správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti dokončuje.

-          Komunikativní kompetence: ovládá řeč, vyjadřuje se vhodně formulovanými větami

      myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i

     dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky.

     Komunikace je kultivovaná.

-          Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost,

      rozpozná vhodné i nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a

     dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout

     kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

-          Činnostní a občanské kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit,

     odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně,

     uvědomuje si svá práva i práva druhých, chová se odpovědně a s ohledem na zdravé a

     bezpečné prostředí.

-          Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových individuálních činnostech, umí říci „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času.

Tematicky při tvorbě školního vzdělávacího programu nebudeme vycházet z tradičního dělení na výchovné složky.  

                       Personální podmínky

     Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáků při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí. Vychovatelka má probouzet v žácích aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podměty vnímat. Má podněcovat a rozvíjet přirozenou zvídavost žáků, chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňovat a chválit.

     Vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj žáků.

     V naší školní družině pracuje jedna vychovatelka, která má pedagogické nástavbové studium s maturitou, obor vychovatelství, specializace hudební výchova.

     Povinností vychovatelky je dále se sama vzdělávat a to buď v akreditovaných kurzech nebo samostudiem. Další vzdělávání pedagogů organizuje ředitelka školy.

                                   Materiální podmínky

     Školní družina je umístěna v prostorách základní školy v samostatné herně. Herna je světlá a prostorná, členitá, zařízena vhodným nábytkem. Čtvrtinu plochy zakrývá koberec. Oddělení je vybaveno hrami, sportovním náčiním, knihami dále počítačem a CD přehrávačem. Využíváme také počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu a školní hřiště. Pro tvořivou činnost máme dostatek materiálu uložený ve vestavěných skříních a kabinetu ŠD.

    Naše družina nemá vlastní rozpočet. Je financovaná z provozních prostředků, které škole poskytuje zřizovatel Obec Trstěnice.  Ve velké míře využíváme odpadový materiál (dřevo, látky, stuhy, plsť, ekologický papír, atd.)

  

Podmínky pro přijímání žáků a podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání

Školní družina je určena žákům prvního stupně. Přijímání žáků se děje formou zápisních lístků, v nichž jsou uvedeny základní údaje. O přijetí či nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky a kritérií pro přijetí do ŠD, rozhodování se neřídí správním řádem. Žák může být z družiny vyloučen, pokud

nějakým významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje bezpečnost

svou i ostatních.

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volno časových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Je-li žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami pro pobyt ve školní družině doporučen PPP nebo SPC asistent pedagoga, škola ho zajistí. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

Psychosociální podmínky

vytváříme klidné prostředí a příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost ŠD se školou.

respektujeme potřeby jedince a jeho osobní problémy, činnosti vycházejí ze zájmu žáků a žáci si osvojují to, co má pro ně praktický smysl.

respektujeme věkovou přiměřenost a individualitu žáka, jeho hodnocení  v souladu s individuálními možnostmi.

ochraňujeme žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

vytváříme podmínky pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny

informujeme žáky a jejich rodiče o činnosti školní družiny a jejím vnitřním životě.

Spolupráce s rodiči

Rodiče se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných školní družinou. Spolupracují s vychovatelkou na přípravě různých akcí.

Téma ŠVP:

Téma: Podzim  (září, říjen, listopad)

- seznamujeme se s prostředím a okolím školy s vnitřním řádem ŠD    (1,2,6)

- poznáváme obec    (1,2,4,5,6)

- hrajeme hry na vzájemné poznávání    (1,3)  

- učíme se pravidla různých her   (1,2,4,5)

- pozorujeme podzimní přírodu vypravujeme si o ní    (3,5,6)

- sbíráme přírodniny    (1,6)

- vytváříme z přírodního materiálu, papíru, kartonu, drobného materiálu    (1,2,3,6)

- připravujeme se do školy (1,3,5,)

 

Téma: Zima (prosinec, leden, únor)

- pečujeme o své zdraví    (1,2,3,5,6)

- pozorujeme změny přírody    (3,5,6)

- upevňujeme lásku k rodině    (3,4,6)

- seznamujeme se s tradicemi , zvyky    (1,2,3,4,5,6)

- upevňujeme lásku k hudbě, zpěvu     (1,6)

- upevňujeme správné chování    (1,2,3,4,5)

- věnujeme se zimním radovánkám    (3,5,6 )

- seznamujeme se s různými výtvarnými technikami   (1,4,6)

- připravujeme se do školy    (1,3,5)

- zdobíme ŠD    (1,4,6)

 

Téma: Jaro - léto (březen, duben, květen, červen)

- vytváříme si vztah k přírodě    (1,3,6)   

- chráníme své životní prostředí  (1,3,5,6)

- sportujeme, relaxujeme    (4,5,6)

- připravujeme kulturní pásma    (1,3,4,5,6)

- probouzíme lásku k hudbě, tanci, pohybu    (1,6)

- upevňujeme lásku k rodině    (3,4)

- vytváříme z odpadového materiálu  (1,6)

- připravujeme se do školy    (1,3,5)

- seznamujeme se s tradicemi a zvyky    (1,2,3,4,5,6)

- zdobíme ŠD, prostory školy    (1,4,6)