Informace o oborech

Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech

 Přehled škol celé republiky najdete na www.atlasskolstvi.cz .

Přehled škol Pardubického kraje mají žáci k dispozici v tištěné podobě - brožura Atlas školství, kterou si mohou zapůjčit u výchovného poradce.

Ve škole mají žáci nabídky různých škol a důležité informace vyvěšeny na nástěnce výchovného poradce (přízemí učebnového pavilonu).

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání,

  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy,
  • údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol. Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty. Systém je pravidelně inovován a bude v dalších letech výrazně rozšířen v rámci pokračování projektu VIP Kariéra II – Kariérové poradenství.

 Na www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore najdete aktuální informace v legislativě týkající se přijímání na střední školy.

 Na www.pardubickykraj.cz/pro-verejnost najdete informace týkající se přijímání na střední školy v pardubickém kraji.