Harmonogram přijímacího řízení na SŠ 2022/23

Žáci devátých a případně pátých ročníku obdrží přihlášku k navazujícímu studiu v tištěné podobě od svého třídního učitele a vyplněnou mu ji odevzdají. Výchovný poradce přenese odevzdané údaje do aplikace Bakaláři. Ředitel základní školy tiskne z aplikace Bakaláři vyplněné přihlášky, zákonní zástupci žáků je podepsané zašlou nebo osobně donesou na příslušnou školu.

Pokud je pro Vámi vybraný obor nezbytné potvrzení od lékaře, zajistěte si, prosím, včasné objednání na lékařskou prohlídku.

Nezbytné informace:

1. Přijímací řízení ke vzdělávání v maturitních oborech

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě dvou výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát).

Termíny pro podání přihlášky

a) do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)

b) do 1. března 2023 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým podtiskem)

Termíny talentové zkoušky

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,

a to v pracovních dnech v termínu:

- od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou;

- od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP;

- od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří.

Jednotná přijímací zkouška

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška. Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání s výučním listem a do oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP.

Termíny testů státních přijímacích zkoušek proběhnou v následujících dnech:

 První řádný termín - čtyřleté obory  13. dubna 2023
 První řádný termín - šestileté a osmileté obory 17. dubna 2023
 Druhý řádný termín - čtyřleté obory 14. dubna 2023
 Druhý řádný termín - šestileté a osmileté obory 18. dubna 2023
 První náhradní termín   10. května 2023
 Druhý náhradní termín 11. května 2023

 

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou.

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2022 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2023 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

2. Přijímací řízení ke vzdělávání v oborech vzdělání bez maturitní zkoušky

Uchazeč o vzdělávání v oboru bez maturitní zkoušky může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva obory v rámci jedné střední školy. Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2023 zůstávají v platnosti.

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku v období od 22. dubna do 30. dubna.

U oborů vzdělání bez MZ ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se ani školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

https://www.zstrstenice.cz/

https://www.msmt.cz/

https://www.mzcr.cz/

Další informace:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Mgr. Markéta Hronová

Výchovný poradce